مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول   بموجب شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان ساري
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان ساري

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۱۵۲۹۴۰۰۰۱۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول   بموجب پرونده کلاسه  ۹۷۰۳۲۶له  ولی اله معافی فرزند علی علیه  شهرام قنبری فرزند محمد علی جهت وصول محکومُ به و هزینه های اجرائی اموال مشروحه زیر متعلق به محکومُ علیه شهرام قنبری توقیف و بمبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ارزیابی و مقرر شد در روز مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳از ساعت ۸الی ۹از طریق مزایده حضوری در محل  دفتر شعبه۳ اجرای احکام مدنی ساری بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمناَ۱۰%از قیمت پیشنهادی نقداَ از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یکماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه ۱۰%سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد./ضمنا علاقه مندان جهت شرکت در مراسم مزایده میتوانند تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده جهت اطلاعات بیشتر برای چگونگی در مراسم مزایده به دفتر اجرای احکام شعبه سوم مراجعه نمایند/ موارد مزایده به شرح ذیل می باشد که شامل :   یک باب مغازه به ادرس ساری خ فرهنگ پاساژ شهر مغازه تجهیزات پزشکی با حدود اربعه شمالا بطول ۵.۰۵متر به مغازه مجاور شرقا بطول ۶.۴۰ به راهرو مجتمع جنوبا به طول ۵.۰۵ به مغازه مجاور غربا بطول ۶.۴۰به خیابان فرهنگ به مساحت ۳۰.۱۳۵ متر مربع با بالکن به مساحت ۱۲/۲۴ متر مربع ارفاع سقف ۲.۴۰ فاقد دسترسی مستقیم به خیابان فرهنگ دارای امتیاز برق سرمایش و گرمایش توسط کولر کف سرامیک دارای دو ویترین وضعیت پارکینگ مبهم  با در نظر گرفتن موقعیت مکانی عدم صدور سند عدم شفافیت در بدهی کل مجتمع تجاری جهت تفکیک و اخذ سند و عدم دسترسی مستقیم به خیابان اصلی با لحاظ کلیه امتیازات متعلقه ارزش شش دانگ مغازه مذکور بدون درنظر گرفتن هرگونه کسورات و تعهدات بانکی مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد دادورز شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان ساري - محمدهادي احمدي   استان مازندران - شهرستان ساري - ميدان امام حسين- شهرداري سابق- دادگستري ساري
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي 
آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 
بموجب شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان ساريمزایده بسمه تعالي 
آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 
بموجب شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان ساري
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن