مزایده آگهی مزایده   در پرونده کلاسه  970278  و 970144 اجرای مدنی شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جويبار
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جويبار

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۱۲۹۴۰۰۰۰۰۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده   در پرونده کلاسه  ۹۷۰۲۷۸  و ۹۷۰۱۴۴ اجرای مدنی متمرکز ، محکوم علیه آقای نیما نخودی  به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اصل خواسته و به همراه تاخیر تادیه (قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روزمزایده) در حق  آقای علیجان لامع و حسن محمدی محکوم گردیده است.لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه، اموال شخص ثالث خانم فاطمه زهرا نخودری را جهت تأمین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند. مال مورد مزایده : باقیمانده یک قطعه زمین بمساحت ۴۳۷.۴۶ مترمربع با پلاک ثبتی شماره ۱۷۲ فرعی از ۱۶ اصلی بخش ۷ ناحیه۰۰ متعلق به خانم فاطمه زهرا نخودی . توضیح اینکه ۳۸.۸۹۹ سهم مشاع از ۴۳۷.۴۶ سهم  از مال تعرفه شده در پرونده دیگری بفروش رسیده است. باقیمانده قابل فروش ۳۸۹.۵۶۱ سهم مشاع از ۴۳۷.۴۶ سهم می باشد . به آدرس:جویبار –لاریم-خانه سرای متعلق به خانم زهرا نخودی جمع قیمت کارشناسی شده کل زمین : بمبلغ ۱.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال (یک میلیارد وهشتصدوچهل میلیون ریال)می باشد که مال مورد مزایده با کسر مبلغ فروش رفته در پرونده قبلی به میزان حداقل ۱.۶۷۶.۳۸۴.۷۶۳ ریال بفروش خواهد رسید . مزایده از مبلغ فوق شروع ، کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب خواهد شد. موعد وزمان فروش ، روز سه شنبه ۱۰/۲/۹۸ ساعت ۹صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد. زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد.                                                   دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار - احمد بربری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
 
در پرونده کلاسه  970278  و 970144 اجرای مدنی شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جويبارمزایده آگهی مزایده
 
در پرونده کلاسه  970278  و 970144 اجرای مدنی شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جويبار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن