مزایده مزایده نوبت دوم  در پرونده کلاسه 970474  اجرای شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان قائم شهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان قائم شهر

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۱۲۳۳۶۰۰۰۳۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده مزایده نوبت دوم  در پرونده کلاسه ۹۷۰۴۷۴  اجرای احکام مدنی له آقای رمضان اکبری شهرودکلائی علیه خانم مریم اکبری به موجب دادنامه صادره از شعبه ۲ حقوقی قائمشهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته مبلغ هشت میلیون و هفتصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل حکم بر مبنای اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در هنگام اجرای محاسبه خواهد شد در حق خواهان و پرداخت مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی، در این اجرا اموال به شرح زیر توقیف گردیده است: ۱-تعداد ۲ طاقه پارچه پرده ای بریلنت به متراژ حدود ۲۵ متر به ارزش کلی                          ۱۳.۷۵۰.۰۰۰ =۵۵۰.۰۰۰×۲۵ ۲- تعداد ۲ طاقه پارچه پرده ای ساهارا به متراژ حدود ۳۳ متر به ارزش کلی                          ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ =۴۰۰.۰۰۰×۳۳ ۳- تعداد ۲ طاقه تور صدفی چهار حاشیه مدل نایس و فورات هر طاقه ۲۵ متری به ارزش کلی    ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ =۵۵۰.۰۰۰×۵۰ ۴- تعداد ۳ طاقه نایس صدفی چهار حشیه به متراژ حدود ۳۰ متر به ارزش کلی                      ۹.۰۰۰.۰۰۰ =۳۰۰.۰۰۰×۳۰ ۵- تعداد ۴ طاقه پرده سیم دوزی چهار حاشیه به متراژ ۶۰ متر به ارزش کلی                        ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ =۳۵۰.۰۰۰×۶۰ ۶- تعداد ۱۵ طاقه پرده پایا چهار حاشیه به متراژ کلی ۳۷۵ مترمربع به ارزش کلی              ۱۳۱.۲۵۰.۰۰۰ =۳۵۰.۰۰۰×۳۷۵ ۷- تعداد ۳ طاقه پرده ساتن قابی به متراژ ۷۰ متر به ارزش کلی                                        ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ =۵۵۰.۰۰۰×۷۰ ۸- تعداد ۵ طاقه ساتن طرح از خود و گلدار به متراژ ۶۰ متر به ارزش کلی                            ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ =۳۰۰.۰۰۰×۶۰ کارشناس رسمی دادگستری ارزش کل امول توقیفی را جمعا بمبلغ ۲۶۹.۷۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی نموده است. این اجرا در نظر دارد اموال فوق را از طریق مزایده حضوری از ساعت  ۹  الی  ۱۰  صبح روز  یک  شنبه مورخ  ۱۳۹۸/۰۲/۲۲  در دفتر اجرای احکام مدنی قائمشهر به فروش برساند. مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته و ۱۰ درصد بهای مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده وصول می گردد. در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن مزایده، پس از کسر سایر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. شرکت در مزایده حضوری است و برای عموم به استثنای مشمولین ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع می باشد. متقاضیان ظرف ۵ روز جهت رویت به این اجرا مراجعه نمایند. رمضانعلی ولیپور - معاون دادگستری شهرستان قائمشهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده نوبت دوم  
 در پرونده کلاسه 970474  اجرای شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان قائم شهرمزایده مزایده نوبت دوم  
 در پرونده کلاسه 970474  اجرای شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان قائم شهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن