مزایده ((آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول)) در پرونده کلاسه 972704/م.ش شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قزوين
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قزوين

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۲۸۰۸۹۰۰۰۰۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مزایده ((آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول)) در پرونده کلاسه ۹۷۲۷۰۴/م.ش اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف قزوین آقا حمزه کیامیری محکوم است به پرداخت مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته و سایر خسارات قانونی در حق آقای حسین همتی محکومً له جهت استیفای حقوق خود تقاضاي توقيف اموال محكوم عليه را نموده كه عبارت است : یک  خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۵۱۵۱۷۶۵۰  و سپس تقاضاي فروش آن راازطريق مزايده عمومي نموده است كه اين اجرا پس ازطي مراحل قانوني وعدم پرداخت  محکومٌ به توسط محكوم عليه قصد دارد درمورخه ۹۷/۰۲/۲۳روز دوشنبه ساعت ۱۶:۰۰در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف قزوین از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محكومٌ عليه را به قيمت پايه ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال را به فروش برساند طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از مزایده از محل بازدید نمایند در زمان مزايده حضوراً شركت نمايند بديهي است اموال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد کند و خریدار می بایستی مبلغ۱۰درصد پیشنهادی خود را درروزمزايده  نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت يك ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط شعبه محترم مبلغ ۱۰ درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورت تایید مزایده توسط شعبه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال / ملک را می نماید و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را درزمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید ویا اعلام انصراف نماید مبلغ ۱۰در صدپیشنهادی خریدار به نفع  دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام اجرا خواهد شد. مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان قزوین رضا محمدی رونوشت : دفتر ریاست محترم شورا جهت استحضار نماینده محترم دادستانی جهت آگاهی و حضور در جلسه مزایده مهلت انتشار از ده روز کمتر و از یکماه بیشتر نباشد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده ((آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول))
در پرونده کلاسه 972704/م.ش شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قزوينمزایده ((آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول))
در پرونده کلاسه 972704/م.ش شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قزوين
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن