مزایده آگهی مزایده مال غیر منقول (فروش مال مشاع )   در شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آمل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آمل

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۱۲۱۱۸۰۰۰۲۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده مال غیر منقول (فروش مال مشاع )   در پرونده کلاسه ۹۷۰۳۸۷ اجرایی اجرای احکام مدنی دادگستری آمل به موجب رای صادره از شعبه ۴ حقوقی آمل دستور فروش مال مشاع به پلاک ثبتی ۱۱۱۵فرعی از۴۴-اصلی بخش ۹ حوزه ثبت آمل به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن متعلق به۱-علی اکبربزگ نژاد شیاده ۲-بانک سینا ۳-بانک پاسارگاد ۴-بانک کارآفرین ۵-بانک اقتصاد نوین ۶-حسن پرتوی ملک ۷-پریناز ساعت ساز ۸-آیدا ولی زاده  واقع در آمل-خیابان طالقانی،کوچه اباذر ۲۸  صادرشده است  لذا دایره اجرا حسب در خواست خانم آیدا ولی زاده  در نظر دارد" { شش دانگ  پلاک ثبتی ۱۱۱۵فرعی از۴۴-اصلی بخش ۹ ،عرصه واعیان زمین (وضعیت خاص طلق)به مساحت ۱۲۴۴ مترمربع میباشد و حدود اربعه شمالا بطول ۴۵متربه کوچه ۶متری ،شرقا بطول ۲۷/۹۰متربه کوچه ۸متری،جنوبا بطول ۴۵متر به شماره ۱۱۱۶،غربا بطول۲۷/۴۰متر به شماره ۱۱۱۷ فرعی و به صورت یک قطعه زمین ملاحظه گردیده در حد شمالی با دیوار بلوکی به کوچه ده متری موجود و در حد شرقی اول بصورت پخی با دیوار بلوکی هر دو قسمت به کوچه ده متری موجود درحد جنوبی بدون عارضه تقسیم کننده به زمین مجاور،غربا بدون مرز و عارضه جدا کننده به زمین مجاور محدود میگرددو همچنین درملک مذکور یک دستگاه ساختمان درطبقه همکف با دیوارهای بلوکی،مسقف با پوشش ایرانیت احداث گردیده است در زمان بازدید آثارعقب نشینی و رعایت پخی در سمت شمالی و شرقی ملک مذکور مشهود بوده است.که کارشناس بهای ۶ دانگ آنرا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۷۶/۳۶ ریال (سی و شش میلیارد و هفتاد وشش میلیون ریال)ارزیابی نموده است.} را از طریق مزایده حضوری در روزچهارشنبه شنبه  مورخ۹۸/۲/۲۵ از ساعت ۹صبح الی ۱۰ صبح همان روز در دفتر اجرا بفروش برساند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست ۱۰در صد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی را ظرف یکماه تودیع نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می شود طالبین و خریداران می توانند ۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورند مدیراجرای احکام حقوقی آمل مهدی شاکری  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده مال غیر منقول (فروش مال مشاع )
 
در شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آملمزایده آگهی مزایده مال غیر منقول (فروش مال مشاع )
 
در شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آمل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن