مزایده بسمه تعالي به موجب اجرائیه صادره از شعبه 2603 شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۰۱۶۵۲۰۰۰۰۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي به موجب اجرائیه صادره از شعبه ۲۶۰۳ مجتمع ۲۷  شورای حل اختلاف، محکوم له آقای هاتف معمر کورایم به طرفیت محکوم علیه آقای کیوان جلیلی ایرانی. محکوم علیه محکوم است به پرداخت اصل خواسته و خسارات قانونی در حق محکوم له و پرداخت بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت. محکوم له در راستای وصول مطالبات  خویش از محکوم علیه یک رشته سیم کارت به شرح ذیل را جهت توقیف و مزایده و فروش معرفی نموده است. اجرای احکام مدنی قرار ارزیابی سیم کارت را صادر نموده و کارشناس رسمی دادگستری با رعایت جمیع جهات مرتبطه قیمت سیم کارت را به شرح ذیل اعلام نموده است: سیم کارت به شماره ۰۹۱۴۴۵۱۰۱۳۵، کارکرده  با قیمت کارشناسی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مزایده از ساعت۱۴ الی۱۵مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ در نشانی خ شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، نرسیده به خیابان بهارشیراز، نبش کوچه فرهاد ۲، تلفن ۷۷۵۱۲۰۳۴ - فکس۷۷۵۱۲۰۱۱ برگزار و اموال فوق از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخصی  که بالاترین قیمت را  پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً  کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد.   مسئول دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران - ديناريتهران- خيابان شريعتي - بالاتر از چهار را طالقاني - نرسيده به بهار شيراز - نبش كوچه فرهاد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي 
به موجب اجرائیه صادره از شعبه 2603 شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و هفت شوراي حل اختلاف شهر تهرانمزایده بسمه تعالي 
به موجب اجرائیه صادره از شعبه 2603 شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن