مزایده آگهی مزایده نوبت دومبه نام خدا ؛ در پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان گنبد كاووس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان گنبد كاووس

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۷۱۵۹۵۰۰۰۰۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده نوبت دومبه نام خدا ؛ در پرونده کلاسه ۹۶۳۲۱۰ شعبه اول احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبد کاووس محکوم علیه ۱-محمد دازی فرزند بایرام گلدی ۲-ملیحه محمدی فرزند قربانعلی ، به صورت تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ ۳۸.۳۸۳.۱۸۵ ریال بابت الباقی اصل خواسته و غیره در حق محکوم له مجید صادق با وکالت احمد صادق ، و همچنین پرداخت مبلغ۸.۱۶۹.۱۵۹ریال بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت و در مجموع ۴۶.۵۵۲.۳۴۴ریال که در راستای اجرای حکم شخص ثالث به نام آقای مصطفی محمدی اموال خود شامل پنج دستگاه فن کویل سقفی تراست ساخت چین را در قبال محکومیت محکوم علیهم۱-محمد دازی و ۲-ملیحه محمدی در حق محکوم له مجید صادق تعرفه نموده که توقیف و تحویل امین گردیده و حسب نظریه کارشناس در تاریخ ۱۳۹۷.۰۸.۱۵ اموال شامل پنج دستگاه فن کویل سقفی تراست ساخت چین هر کدام به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال و جمعا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است که جهت وصول محکوم به از طریق مزایده بفروش میرسد .۱-مزایده از مبلغ اعلامی کارشناس شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود.۲-موعد مزایده روز پنج شنبه مورخه ۱۳۹۸.۰۲.۱۲ ساعت ۹ الی ۱۰ میباشد.۳- مزایده برای جلسه دوم تشکیل میگردد. ۴-مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان شهرستان گنبد کاووس می باشد.۵-متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور بازدید نمایند.۶-این آگهی فقط در یک نوبت منتشر می گردد.۷-برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای پیشنهادی خویش را فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی آنرا در مهلت یک ماه به حساب مذکور واریز و فیش آنرا ارایه نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط می گردد.۸-بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای متقاضیان الزامی است .   مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبد کاووس -آناقلی  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده نوبت دومبه نام خدا ؛ در پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان گنبد كاووسمزایده آگهی مزایده نوبت دومبه نام خدا ؛ در پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان گنبد كاووس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن