مزایده آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول) در خصوص پرونده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۹۸۰۲۲۵۹۸۱۰۴۶۶۵۲۳۳۰۰۰۴۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول) در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه ۹۵۰۰۹۳ج م ۳ بر له آقای حمید رضابریدی  و بر علیه آقای مجیدشیخ لوئی به خواسته ۳/۳۳۱/۸۸۷/۲۰۱ ریال از بابت  اصل خواسته و  مبلغ پنج درصد محکومیت  از بابت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت به علت عدم پرداخت دین ، اموال متعلق به محکوم علیه توقیف و ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ۹۸/۰۳/۰۸  روز چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی تبریز واقع درگلکار کوی بعثت مجتمع شهید بهشتی طبقه سوم اتاق اجرای احکام مدنی شعبه سوم به فروش خواهد رسید %مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و  به کسی که بالاترین  مبلغ را  پیشنهاد  نماید  فروخته خواهد  شد و  ده  درصد مبلغ پیشنهادی  فی المجلس اخذ و مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .طالبین می توانند پنج روز قبل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این واحد بازدید نمایند اموال مورد مزایده عبارتند از : یک دستگاه خودروی سواری سوناتا به شماره انتظامی ۹۱۲ط۹۸ایران ۱۵به رنگ بژ متالیک مدل ۲۰۰۹به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰                                                   دادورزشعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز –خردیار  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول)
در خصوص پرونده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريزمزایده آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول)
در خصوص پرونده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن