مزایده بسمه تعالي آگهي مزايده در خصوص اجرايیه شماره 9710423444100098 شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان راور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان راور

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۱۹۸۱۰۴۶۳۴۴۴۸۰۰۰۰۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي آگهي مزايده در خصوص اجرايیه شماره ۹۷۱۰۴۲۳۴۴۴۱۰۰۰۹۸ صادره از شعبه اول محاکم عمومی راور  له  آقای ایرج رضایت بخش راوری و عليه آقای محمود مرشد زاده راوری  دایره اجرای احکام شهرستان راور در نظر دارد شش دانگ از پلاک ثبتی ۳ فرعی از ۲۶۸ اصلی بخش ۱۸ کرمان واقع در اراضی رق اباد شهرستان راور خیابان اربعین غربی  به مساحت عرصه طبق سند ۱۸۲/۶ متر مربع ، مساحت اعیانی ۱۲۰ متر مربع با قیمت کارشناسی ۱۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان را از طریق مزایده به فروش برساند جلسه مزایده درروز دوشنبه مورخ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام مدنی راور با حضور نماینده دادستان برگزار می گردد . لذا طالبین خرید می توانند ظرف مدت پنج روز تا قبل از روز برگزاری مزایده از ملك مذکور بازدید نمایند و شخصی برنده مزایده خواهد شد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد. مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری راور - موذنی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  بسمه تعالي
آگهي مزايده 
در خصوص اجرايیه شماره 9710423444100098 شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان راورمزایده  بسمه تعالي
آگهي مزايده 
در خصوص اجرايیه شماره 9710423444100098 شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان راور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن