مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول«  نوبت اول  » درپرونده كلاسه 971498  اجرائی اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۹۸۱۰۴۶۲۴۰۷۱۰۰۰۴۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول«  نوبت اول  » درپرونده كلاسه ۹۷۱۴۹۸  اجرائی حکم به فروش ملک مشاع پلاک ثبتی ۶۲۹۶فرعی از ۴۳اصلی بخش ۷ ومبلغ-ریال بابت نيم عشر دولتي درحق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است. و با توجه به اینکه حکم  به خوانده ابلاغ گردیده و ایشان هیچ گونه اقدامی درجهت احقاق حق محکوم له  انجام نداده اند پلاک ثبتی بنا به درخواست محکوم له  توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۲روز شنبه در محل اجرای احکام مدني دادگستري زنجان (شعبه  پنج اجرا ) از ساعت ۱۱شروع می یابد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی  فروخته خواهد شد و ۱۰درصد ثمن معامله نقدا  از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک حداکثر یک ماه وصول گردد در غیر اینصورت ۱۰درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد مزایده در همان زمان ومکان برگزار خواهدشد.   مشخصات اموال مورد مزایده  :ششدانگ پلاک ثبتی ۶۲۹۶فرعی از ۴۳اصلی بخش ۷ زنجان واقع در زنجان -کوی نصر -فازدوم-خیابان میلاد۴ قطعه ۷۳ - با مساحت ۱۴۴متر مربع .ساختمان دارای انشعابات آب وبرق گاز بوده وارزش ششدانگ ۵/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.   جارچی-دادورز شعبه پنج اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زنجان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول«  نوبت اول  »
درپرونده كلاسه 971498  اجرائی اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجانمزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول«  نوبت اول  »
درپرونده كلاسه 971498  اجرائی اجراي احكام شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن