مزایده آگهی مزایده دایره اجرای احکام کیفری دادگستری زرین دشت در شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زرين دشت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زرين دشت

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۹۸۱۰۴۶۷۱۶۵۳۰۰۰۱۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده دایره اجرای احکام کیفری دادگستری زرین دشت در نظر دارد برابر مفاد نیابت واصله از شعبه چهام اجرای احکام کیفری شیراز ششدانگ یکباب منزل مسکونی به پلاک ثبتی شماره ۳۸۶۷/۱۰۳۱  واقع در روستای دروا بخش ۱۲ فارس شهرستان زرین دشت  مالکی معصومه آلار فرزند خداوردی به مساحت عرصه ۷۱۷/۲۳متر مربع و اعیان ۸۵ متر مربع با جمیع متعلقات ، غیراستیجاری،مفروز ،را با قیمت پایه ۳۹۴۹۴۶۰۰۰ریال برای بار دوم بمزایده گذارد . لذا مراتب آگهی تا هرکس مایل به خرید باشد برای روز چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۸/۴/۵ ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام کیفری دادگستری زرین دشت حضور بهم رسانید. شرایط مزایده: ۱-طالبین می توانندجهت بازدید و اطلاع پنج روز قبل از موعد مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری زرین دشت مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از محل ملک داده شود. ۲- مزایده حضوری و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.. یعقوب رزاقی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرین دشت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
دایره اجرای احکام کیفری دادگستری زرین دشت در شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زرين دشتمزایده آگهی مزایده
دایره اجرای احکام کیفری دادگستری زرین دشت در شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زرين دشت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن