مزایده آگهی نوبت اول  دفتر شعبه اجرای محاکم عمومی دادگستری شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رفسنجان/قديم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رفسنجان/قديم

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۹۸۱۰۴۶۳۴۲۷۸۰۰۰۷۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی نوبت اول  دفتر شعبه اجرای محاکم عمومی دادگستری رفسنجان (اجرای احکام) در نظر دارد در پرونده اجرای کلاسه۹۷۲۰۳۷  یک دستگاه وسیله نقلیه سواری نیسان ماکسیما به شماره انتظامی ۲۹س۳۴۵ ایران ۷۵ به رنگ سفید مدل ۱۳۸۷ شمسی دارای کارت و سند و بیمه شخص ثالث به ارزش ۱/۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را  از طریق مزایده نوبت اول  بفروش می رساند لذا طالبین خرید می توانند ضمن ملاحظه ملک مورد نظر وبازدید از آن پیشنهاد خودرادرتاریخ ۹۸/۰۳/۱۲ساعت ۱۰ صبح به دفتر اجرای احکام ارسال نمایند وبایستی ۱۰درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری نزدبانک ملی ایران به شماره ۲۱۷۱۲۹۳۸۲۱۰۰۴ واریز وضمیمه پیشنهاد خود به این اجرا تحویل نمایند ومابقی قیمت را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری واریز نمایند پیشنهاد دهنده بایستی شخصا در جلسه مزایده که در دفتر اجرای احکام تشکیل می شود حاضر شوند این اجرا به کلیه پیشنهادهای مخدوش ومشروط وفاقد ۱۰درصد قیمت پیشنهادی ترتیب اثر نخواهد داد وچنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف دهد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد./  دادورز شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رفسنجان عباسی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی نوبت اول 
 دفتر شعبه اجرای محاکم عمومی دادگستری شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رفسنجان/قديممزایده آگهی نوبت اول 
 دفتر شعبه اجرای محاکم عمومی دادگستری شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رفسنجان/قديم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن