مزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول (نوبت دوم)   به موجب پرونده كلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آذرشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آذرشهر

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۹۸۱۰۴۶۴۱۳۰۰۰۰۰۲۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول (نوبت دوم)   به موجب پرونده كلاسه ۹۷۰۳۰۱ اجرايي شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر موضوع دعوی محکوم له محمود توکلی با وکالت آقای سینا هامیان رومیانی بر علیه علی سلطانی صغایش فرزند ولی اله دایر بر مطالبه وجه چک، این دادگاه نیز حسب درخواست شخص ثالث، مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی شماره ۳ فرعی از ۶۴۰۷ اصلی واقع در آذرشهر بخش ۱۲ تبریز ملکی خانم مریم دهقانی صیغایش را توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرح ذیل نسبت به برگزاری مراسم مزایده اقدام نموده است.   مورد مزایده عبارت است از: * مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی شماره ۳ فرعی از ۶۴۰۷ اصلی واقع در آذرشهر بخش ۱۲ تبریز ملکی خانم مریم دهقانی صیغایش به نشانی آذرشهر- خیابان رضوان- دربند طباطبائی چهارم- پلاک ۳ به مساحت ششدانگ ۱۲۴/۱۸ مترمربع، که عرصه با در نظر گرفتن موقعیت محل و میزان مرغوبیت و وسعت قطعه زمین ملک و ابعاد و حدود اربعه آن و با مد نظر قرار دادن وضع و چگونگی استقرار ملک نسبت به مناطق مختلف و منطقه وقوع نسبت به املاک مجاور و شبکه بندی معابر و خیابان موجود و با منظور داشتن سایر جوانب مختلف مؤثر از جمله متراژ آن و اعیانی با در نظر گرفتن نوع بنا(چوبی) و کمیت و کیفیت مصالح مصرفی در آن و میزان قدمت و فرسودگی ساختمان و توجهاً به عمر مفید ابنیه و سایر عوامل و پارامترهای مؤثر در این موضوع و زیربنای موجود در یک طبقه در حد شمالی مشرف به کوچه شمالی به مساحت تقریبی ۸۰ مترمربع و با در نظر گرفتن کلیه متعلقات و ملحقات و منصوبات به زمین و ساختمان از جمله انشعابات آب، برق و گاز و سایر عوامل مؤثر در ارزیابی، ارزش کل ملک عرصتاً و اعیاناً به مبلغ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مزبور به مبلغ ۴۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل چهل و هفت میلیون و پانصد هزار تومان اعلام و قیمت پایه کارشناسی تعیین شده است که بالاترین پیشنهاد دهنده برای مورد مزایده به عنوان برنده مزایده و مالک مشاعی شناخته خواهد شد.   و با درخواست وکیل محکوم له وقت مزایده به روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۰/۰۰ صبح تعیین گردیده که مزایده در موعد مقرر و با حضور نماینده محترم دادستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر تشكيل و مورد مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي واگذار خواهد شد كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد. ضمناً به استناد ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی ده درصد از كل مبلغ مورد مزايده في المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقي ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده بايستي به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۵۸۹۰۰۱ با شناسه واریز ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۰۰۰۴۶۹ نزد بانك ملي شعبه آذرشهر واريز گردد و در صورت انصراف ده درصد مذكور به نفع دولت ضبط خواهد شد. علاقمندان به شركت در مزايده مي توانند پنج روز قبل از انجام مزايده با هماهنگي واحد اجراي احكام مدني از ملک مذكور بازديد نمايند. دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر رجب زاده
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول (نوبت دوم)
 
به موجب پرونده كلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آذرشهرمزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول (نوبت دوم)
 
به موجب پرونده كلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آذرشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن