مزایده (نوبت اول)    اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف بناب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف بناب

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۶۵۱۴۰۰۰۰۵۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده (نوبت اول)    اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب در نظر دارد مال توقیفی عبارت از مازاد ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۵۷۲ فرعی از ۵و۸و۷ اصلی به مساحت۲۵۰ متر مربع با کابری مسکونی فاقد انشعاب آب-برق-گاز واقع در بناب-شهرک ولیعصر-کوچه۱۰متری متعلق به اقای وحید نژاد محسن با حق با قیمت پایه(۴۵/۰۰۰/۰۰۰۰ریال)کارشناسی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.متقاضیان شرکت کننده در مزایده می توانند قیمت پیشنهادی خود را به صورت حضوری در تاریخ مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب ارائه نمایند.بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهاد دهنده به عنوان برنده مزایده شناخته شده از برنده مزایده فی المجلس ۱۰% درصد قیمت پیشنهادی اخذ و حداکثر یک ماه فرصت داده می شود تا مابقی مبلغ پیشنهادی را پرداخت نماید. تذکر: اینکه برنده مزایده لازم است بداند چنانچه در موعد مقرر نتواند مابقی مبلغ پیشنهادی را پرداخت نماید ۱۰%مبلغ اخذ شده هزینه های اجرائی کسر ومابقی به نفع دولت ضبط ودر خصوص مزایده تصمیم دیگری اتخاذ خواهد شد. سایر مشخصات و اوصاف مال مورد مزایده: ۱-مساحت عرصه طبق سند۲۵۰  مترمربع هر متر مربع به مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال جمع ارزش عرصه به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد. ۲-مساحت اعیانی ندارد. تاریخ مزایده: در مورخه ۹۸/۷/۲راس ساعت ۱۰ صبح در شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب برگزار خواهد شد. ثروتی-اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده (نوبت اول)    
اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف بنابمزایده (نوبت اول)    
اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف بناب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن