مزایده آگهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول پرونده کلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري سنندج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري سنندج

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۸۷۱۲۵۰۰۰۶۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول پرونده کلاسه ۹۸۰۱۵۵       به موجب پرونده اجرايی کلاسه ۹۸۰۱۵۵ شعبه اول اجرای احکام حقوقي شهرستان سنندج ، دستور فروش پلاک ثبتی ۳۶۵ فرعی  از ۱۳۱۳اصلی بخش یک سنندج در حق شاهرخ جوانمردی و علیه  شهناز جوانمردی و غیره صادرگردیده است . که به شرح ذيل کارشناسی شده ،و با خصوصيات وشرايط زير در روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۰۷/۱۰ از ساعت  ۹ الی ۱۰ در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقي سنندج واقع در مجتمع شهيد بهشتي سنندج طبقه سوم با حضور نماينده دادسراي عمومي ودادورز شعبه به مزايده گذاشته مي شود ،طالبين مي توانند پنج روز قبل از روز مزايده با كسب مجوز از شعبه مربوطه از مال مورد مزايده بازديد بعمل آورند و پيشنهاد خود را بصورت كتبي وبدون خط خوردگي در روز مزايده تسليم نمايند ،برنده مزايده كسي خواهد بود كه بالاترين قيمت را روز برگزاري مزايده پیشنهاد و في المجلس مبلغ ۱۰% قيمت پيشنهادي را بصورت نقد تحویل اجرا داده و یا به حساب سپرده شماره ۲۱۷۱۲۹۴۳۵۶۰۰۴ دادگستري نزد بانک ملی واريز نمايد وحداكثر ظرف يك ماه آينده ترتيب مابقي قيمت را بدهد. مشخصات ملك مورد مزايده :       ملاک مورد مزایده : یک قطعه زمین واقع در سنندج -شهرک کشاورز روبروی پارک کودک بن بست سیزدهم معبر ماقبل آخر کوچه گل یخ ، تحت پلاک ثبتی ۳۶۵ فرعی از ۱۳۱۳ اصلی واقع در بخش یک سنندج بمساحت دویست متر مربع  باعنایت به موقعیت ، وضعیت توپوگرافی زمین و سایر عوامل دخیل در ارزش گذاری قیمت زمین فوق الذکر ارزش ششدانگ آن بمبلغ  ۹۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و برآورد میگردد .    پالیزی - دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری سنندج
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول پرونده کلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري سنندجمزایده آگهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول پرونده کلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري سنندج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن