مزایده آگهی مزایده   به موجب پروندهای کلاسه 960005 اجرای احکام مدنی شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان دهلران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان دهلران

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۰۸۶۷۷۰۰۰۰۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده   به موجب پروندهای کلاسه ۹۶۰۰۰۵ اجرای احکام مدنی در قبال اقای محمد حاتمی به مبلغ ۲۲۱/۱۰۰/۰۰۰ریال یک قطعه زمین زراعی به میزان ۵/۵هکتار  از اموال وراث  محکوم علیه  یارمراد رضایی توقیف وبازداشت گردیده است و وضعیت اموال توقیفی به شرح ذیل می باشد/ : یک قطعه زمین زراعی آبی  به میزان ۵/۵هکتار از گروه مشاعی چاه شماره ۲۰واگذاری اداره امور عشایری دهلران واقع در پلاک ۳۵اصلی که کارشناس ارزش هر هکتار از زمین کشاورزی را مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال تعین نموده که ارزش کل زمین  رامبلغ  ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  تعیین نموده اند وبه مزایده گذاشته می شود .وقت مزایده روز سه شنبه مورخه  ۹۸/۷/۱۶ساعت ۱۰تا ۱۱صبح در محل دهلران دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دهلران  تعیین می شود لذا شخص یا اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند می توانند ۵روز قبل از مزایده ازملک توقیفی در محل دهلران برتش چاه شماره ۲۰واگذاری توسط اداره امور عشایری  بازدید بعمل آورند ضمنا مزایده به صورت شفاهی از قیمت پایه شروع وبرنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید/  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
 
به موجب پروندهای کلاسه 960005 اجرای احکام مدنی شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان دهلرانمزایده آگهی مزایده
 
به موجب پروندهای کلاسه 960005 اجرای احکام مدنی شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان دهلران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن