مزایده مزایده اموال (نوبت اول) به موجب پرونده اجرایی کلاسه ی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۵۱۶۹۰۰۰۰۱۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده مزایده اموال (نوبت اول) به موجب پرونده اجرایی کلاسه ی ۹۴۰۳۹۷ احکام مدنی بردسکن، محکوم علیهم ۱. خانم اعظم شايان فر فرزند رمضانعلي ۲. آقای فرشيد مسيح نيا  فرزند علي اصغر ۳. آقای علي اصغر مسيح نيا  فرزند حسن ۴. شركت صنايع شهداب كوير  همگي به نشاني بردسكن-شهرك صنعتي -دفتر شركت شهداب كوير ۵. آقای علي يوسفي مقدم فرزند محمد ۶. آقای غلامرضا غلامي ثاني  فرزند غلامحسين ۷. آقای حسين شاكري پور فرزند علي همگی ساکنین به نشاني خراسان رضوي شهرستان بردسكن محكوم هستند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  ۱۱۵/ ۹۶۹ / ۴۲۷ / ۹ ریال بابت اصل تسهیلات و نیزخسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴ و از تاریخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۴ به بعد مبلغ روزانه ۲/۷۲۲/۵۰۰ ریال به عنوان تاخیر تادیه تا یوم الوصول بدهی و نیز پرداخت مبلغ ۳۲۳/۷۶۰/۳۴۴ ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک تجارت با مدیریت عاملی آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی با نمایندگی آقای محمود منصوری با وکالت آقای محمدامین حسین پور فرزند فریدون و نیز مبلغ ۴۷۱/۳۹۸/۴۵۵ریال بابت هزینه ی اجرای حم در حق دولت که به دلیل استنکاف محکوم علیهم از پرداخت توسط وکیل محکوم له از اموال احدی از محکوم علیهم به نام غلامرضا غلامی ثانی فرزند غلامحسین مقدار ۲/۹۴۶هزارم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ۳۵۰۴ فرعی از ۴اصلی توقیف و به کارشناس ارجاع که وفق نظر کارشناس رسمی ارزش ۲/۹۴۶ سهم باقی مانده از ملک مزبور به ارزش ۲/۸۸۴/۰۹۹/۰۴۹ ریال ارزیابی شده که وفق نظریه کارشناس قبلا ۳/۰۵۴۰ سهم از ملک مذکور از طریق واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک بردسکن به تملک محکوم له درآمده است و قرار است میزان سهم توقیفی فعلی (۲/۹۴۶هزارم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ۳۵۰۴ فرعی از ۴ اصلی) از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده در مورخه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ راس ساعت ۹:۳۰ صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بردسکن با حضور نماینده محترم دادستان برگزار می شود.مزایده به صورت حضوری و قیمت پایه قیمت کارشناسی شده خواهد بود. ده درصد بهای مورد مزایده (فروخته شده) فی المجلس نقدا از برنده مزایده اخذ و الباقی را می بایست ظرف مهلت حداکثر یک ماه از موعد مزایده به حساب سپرده دادگستری بردسکن با شناسه واریز و رسید آنرا ارائه نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. نقل و انتقال به خریدار تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود. علی عباسیان/مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بردسکن
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده اموال (نوبت اول)
به موجب پرونده اجرایی کلاسه ی مزایده مزایده اموال (نوبت اول)
به موجب پرونده اجرایی کلاسه ی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن