مزایده بسمه تعالي   ((آگهی مزایده اموال منقول)) موضوع پرونده اجرایی به شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۰۱۶۲۷۰۰۰۲۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي   ((آگهی مزایده اموال منقول)) موضوع پرونده اجرایی به کلاسه ۹۷۰۷۷۷/۶۰۳/۲/ ش ج اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه ۱۲ و ۱۳ تهران بموجب اجرائیه صادره از ۶۰۳ له آقای سید حمید پرپنچی علیه حسین هنرفر محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۶۲/۳۰۸/۷۳۳ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و پرداخت ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر اجرایی .علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارتند ازیک دستگاه خودرو سواری۲۰۶ رنگ مشکی مدل ۱۳۸۲به شماره انتظامی ایران ۱۱-۳۵۹ ب ۹۱ مقرر شده اموال منقول موصوف در تاریخ ۹۸/۷/۷  روز  یکشنبه از ساعت۱۰:۳۰ الی ۱۱:۰۰در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف۱۲-۱۳ تهران واقع درتهران- دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع ۱۲ و ۱۳ تهران از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده به میزان ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل بیست میلیون تومان) طبق نظریه کارشناسی شماره ۹۷۰۷۷۷ مورخ ۹۸/۶/۲ شروع و به هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنها نماید فروخته خواهد شد و ۱۰ درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر ۵ روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود .. منشي واحد اجراي احكام مدني شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران - ويدا ذرتحقيق دوست  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي 
 
((آگهی مزایده اموال منقول))
موضوع پرونده اجرایی به شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهرانمزایده بسمه تعالي 
 
((آگهی مزایده اموال منقول))
موضوع پرونده اجرایی به شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن