مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی در پرونده
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۸۱۱۵۸۰۰۰۰۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی در پرونده کلاسه ۹۸۰۱۵۶/اج ک۳  آقای محمد تقی اسماعیلی فرزند عبدالحسین ضمانت آقای مهدی یوسفی فرزند محمد به مبلغ هشتصد میلیون ریال جهت اخذ مرخصی از زندان همدان را نموده است . و در مهلت قانونی زندانی را به دادسرای عمومی و انقلاب همدان معرفی ننموده است . حسب دستور دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب همدان دستور ضبط وثیقه به مبلغ هشتصد میلیون ریال صادر گردیده است . و حسب نظر کارشناس مورد وثیقه یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی شماره ۲ فرعی از ۴۹ اصلی بخش ۲ مورد ثبت شماره ۲۲۱۴۱  واقع د رهمدان ۳۰ متری بنی هاشم ، ابتدای کوچه پرورش قواره دوم سمت چپ که بر اساس سند مالکیت ، ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۳۰۷.۳۵ متر مربع پلاک دو فرعی از ۴۹ اصلی که در آن یک ساختمان دو طبقه به مساحت اعیانی حدود سیصد متر مربع احداث شده که کاربری هر دو طبقه مسکونی است و دارای دو اتاق خواب می باشد . ساختمان دارای پارکینگ بوده و نمای ساختمان سنگ است . سیستم گرمایش بخاری گازی است . کف حیاط با موزاییک پوشیده شده است . ملک دارای امتیازات چهارگانه شهری بوده و وضعیت و کیفیت داخل ساختمان مطلوب می باشد . ارزش شش دانگ پلاک فوق به مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( یک میلیارد و یکصد میلیون تومان ) ارزیابی گردیده است . نظریه کارشناسی به وثیقه گذار ابلاغ شده است و مصون از اعتراض مانده است لذا این اجرا به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ روز سه شنبه ساعت ۱۰.۳۰ الی ۱۱ اقدام به برگزاری مزایده می نماید . قیمت شروع و پایه مزایده از مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد کسی برنده مزایده است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۵۷۷۶۰۰۳ بانک ملی شعبه دادگستری همدان واریز و الباقی را ظرف مهلت حداکثریک ماه به حساب فوق واریز نماید . د رصورت عدم تودیع ، الباقی مبلغ ده درصد پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد . مقدار فروش به میزان شش دانگ و هزینه برگزاری مزایده می باشد ؛ مورد مزایده ۵ روز قبل از برگزاری مزایده قابل بازدید است و محل برگزاری مزایده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان واقع در خیابان طالقانی طبقه زیر زمین شعبه سوم اجرای احکام کیفری برگزار می گردد.   مدير دفتر شعبه سوم اجراي احكام كيفري شهرستان همدان-عباس سلطاني كماليه استان همدان- شهرستان همدان- ميدان جهاد- اول خيابان طالقاني
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي 
آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی
در پرونده مزایده بسمه تعالي 
آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی
در پرونده
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن