مزایده "آگهی مزایده" درپرونده اجرایی کلاسه 950008 شعبه اول اجرای احکام شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان گنبد كاووس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان گنبد كاووس

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۱۷۸۸۶۰۰۰۵۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده "آگهی مزایده" درپرونده اجرایی کلاسه ۹۵۰۰۰۸ شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس آقای سید عباس مهینی محکوم است به پرداخت مبلغ ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال+خسارت تاخیر تادیه تا یوم الوصول درحق محکوم له بانک رفاه کارگران و پرداخت مبلغ ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه اجرا درحق صندوق دولت که در قبال بدهی نامبرده اموالی شامل : یکدستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی نقره یی رنگ به شماره انتظامی ایران۶۹-۷۳ب۳۹۴ بنزین سوز به شماره موتور ۳۲۶۹۷۷۷ و شماره شاسی ۱۴۱۲۲۸۸۳۹۳۶۳۹ تقریباً بی رنگ و لاستیک پنجاه درصد که با توجه به توقف طولانی مدت قابل استفاده نیست با مبلغ ۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال خلافی و بیمه شخص ثالث تاتاریخ ۱۳۹۸.۰۵.۲۹ متعلق به محکوم علیه% توقیف گردیده که از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل به فروش میرسد: ۱-مطابق نظریه کارشناس مال مورد مزایده به مبلغ  ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. ۲-مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود.۳-مکان مزایده درشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس میباشد.۴-موعد مزایده روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۸.۰۷.۱۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲ صبح میباشد.۵-متقاضیان شرکت درجلسه میتوانند پنج روز قبل ازتاریخ مزایده از مال مورد مزایده دیدن نمایند.۶-مزایده مذکور برای نوبت اول تشکیل میگردد.۷-همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی میباشد.۸-برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی خویش را فی المجلس و مابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یکماه به صندوق دادگستری تودیع و فیش آن را ارائه نماید.درغیراین صورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس-بهاری  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده "آگهی مزایده"
درپرونده اجرایی کلاسه 950008 شعبه اول اجرای احکام شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان گنبد كاووسمزایده "آگهی مزایده"
درپرونده اجرایی کلاسه 950008 شعبه اول اجرای احکام شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان گنبد كاووس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن