مزایده بنام خدا آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم بموجب پرونده اجرایی شعبه اول اجراي احكام مدني بخش بيضاء/قديم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني بخش بيضاء/قديم

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۷۵۲۵۴۰۰۰۱۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده بنام خدا آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم بموجب پرونده اجرایی کلاسه ۹۸۰۰۳۹اجرا از دادگاه عمومی بیضا با توجه به اینکه آقای عباس دهقانی    فرزند صفدر  بعنوان محکوم علیه به پرداخت  ۳۲۰۰۰۰۰۰۰تومان بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی ۸۰۹۲۵۰۰تومان وخسارت تاخیر وتادیه از زمان تقدیم دادخواست ۱۳۹۵/۱۰/۵درحق محکوم له محترم میر شائی فرزندحبیب وپرداخت مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰تومان بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده ومحکوم علیه تقاضای توقیف اموال معرفی شده نموده ودستور فروش از سوی اجرای احکام صادر گردیده که کارشناس رسمی دادگستری از اموال مزبور دیدن واموال مورد نظر را به شرح ذیل توصیف وارزیابی نمود که پس از تشریفات قانونی ورعایت ماده ۷۵قانون اجرای احکام مدنی مقرر گردید که اموال مورد نظر در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در اجرای احکام دادگاه عمومی بیضا از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع وشخص یا اشخاصی برنده مزایده شناخته خواهند شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد وده درصد آن را نقدا در روز مزایده بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم وبقیه بهای مال را ظرف ۳۰روز از زمان مزایده پرداخت نمایند ودر صورت عدم پرداخت مابقی بهای سپرده تودیعی پس از کسر از هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.آگهی نوبت دوم می باشد وطالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال دیدن فرمایند. نظریه کارشناسی: محل اموال  :یک قطعه زمین کشاورزی بمساحت ۵/۰۰۴۷هکتار واقع در روستای علی آباد سر تل بیضا مشخصات اموال  : ملک فوق  موضوع سند شماره ۱۵۱۹۹۱ثبت شده در دفتر اسناد رسمی ۳۹می باشدوبه همراه پنج هکتار زمین دیگر دارای یک حلقه چاه ئبه ئشماره پروانه ۴۵۰/۱۳۹۴۴مورخ ۱۳۷۷/۴/۹وفعلا بوسیله یک حلقه چاه دستی آبیاری می شود وبا در نظر گرفتن موقعیت ملک وحاصل خیزی خاک وجنس خاک ووضعیت چاه وسایر عوامل موثرقیمت زمین  ۳۱۰۲۹۱۴۰۰تومان معادل سیصدو ده میلیون ودو یست و نود ویک هزارو چهارصدتومان )ارزیابی وقیمت گذاری شده است . مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف دادگاه بیضا -سعید ایزدی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بنام خدا
آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
بموجب پرونده اجرایی شعبه اول اجراي احكام مدني بخش بيضاء/قديممزایده بنام خدا
آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
بموجب پرونده اجرایی شعبه اول اجراي احكام مدني بخش بيضاء/قديم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن