مزایده آگهي مزايده اموال ( نوبت دوم ) شماره پرونده اجرائي:
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۰۵۰۵۰۰۰۰۲۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال ( نوبت دوم ) شماره پرونده اجرائي: ۹۸۰۳۵۸ بموجب دادنامه صادره از شعبه ۵  شورای حل اختلاف اردبيل ،محكوم عليه آقای محرمعلی تقی زاده فرزند رحیمعلی، به پرداخت مبلغ  ۷۷/۳۱۱/۵۴۸ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تادیه تا خرداد                                                                                      ۹۸ در حق محكوم له عبداله زارعی با وکالت خانم شهلا سلطانی و مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰۰ ريال بعنوان نيم عشر دولتي .باتوجه به امتناع وراث محكوم عليه از پرداخت يكجاي آن ، محكوم له تقاضاي توقيف و فروش اموال متعلق به محکوم علیه  را نموده است كه موضوع به كارشناسي ارجاع و نظريه كارشناسي واصل و به شرح ذيل ارزيابي گرديده است. مورد قرار عبارت است از یک دستگاه از یک دستگاه برداشت سیب زمینی به رنگ سبز محصول سبز دشت اصفهان و اماده به کار به قیمت ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یک دستگاه سیب زمینی کار محصول شرکت سبز دشت اصفهان اماده به کار به رنگ سبز به قیمت ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال براورد کلا بمبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( هشتاد میلیون ریال ) برآورد و ارزیابی میگردد .  بنابراين جلسه مزايده روز چهار شنبه مورخ۹۸/۰۷/۱۰ از ساعت ۱۲ ظهر واقع درچهارراه امام-مجتمع شورای حل اختلاف اردبیل در حضور نماينده دادستان محترم اردبيل برگزار خواهد شد و مزايده از بادرنظرگرفتن جهات دخیل درکارشناسی ازجمله موقعیت مکانی وزمانی ،مصالح مصرفی ،کیفیت ساخت وسازارتباط ملک باگذرهای اطراف وسایرعوامل دخیل درکارشناسی ،ارزش عرصه وعیان مقدار عرصه وعیان باستثنای بهای ثمنیه عرصه وعیان به مبلغ معينه كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد طالبين مي توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزايده شركت نموده و قيمت پيشنهادي خودشان را اعلام نمايند مزايده به بالاترين قيمت واگذار خواهد شد و برنده مزايده ده درصد ثمن معامله را في المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقي آن حداكثر يكماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واريزي در مهلت مقرر ده درصد واريزي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمناً‌كليه مخارج قانوني بعهده محكوم عليه مي باشد./ دادورز اجراي احكام شورای حل اختلاف اردبيل صغری دانش ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال ( نوبت دوم )
شماره پرونده اجرائي: مزایده آگهي مزايده اموال ( نوبت دوم )
شماره پرونده اجرائي:
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن