مزایده باسمه تعالي آگهي مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول بموجب پرونده اجرائي اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان مرودشت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان مرودشت

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۹۸۱۰۴۶۷۲۸۱۰۰۰۱۳۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده باسمه تعالي آگهي مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول بموجب پرونده اجرائي كلاسه۹۵۲۶۰۴ اجرايي۱ محكوم عليه اقاي محمدرضا زارع فرزند تيمورمحكوم است به پرداخت ۲۴۷۷۳۶۱۷۰ريال در حق محكوم له اقاي اميد علي احمدپور و مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ريال نيم عشر دولتي در حق دولت كه در همين راستا اقاي اشکبوس استخري فرزندهمت ضمانت محکوم عليه را نموده وقرار ضبط وثيقه صادر گرديده لهذا ملك مذكور در مورخه ۹۸/۰۷/۱۴روزيکشنبه ازساعت ۹صبح الي ۱۲ ظهر درمحل اجراي احكام حقوقي از طريق مزايده حضوري به فروش مي رسد مزايده از مبلغ كارشناسي شده شروع و شخص يا اشخاصي برنده مزايده شناخته خواهند شد كه بالاترين مبلغ را پشنهاد و ده درصد آن را نقداً في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم و بقيه بهاي مال را ظرف مدت ۳۰ روز از زمان مزايده پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت مابقي بهاي مال سپرده توديعي پس از كسر از هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.آگهي نوبت اول مي باشد و طالبين مي توانند پنج روز قبل از مزايده از محل ملک واقع درمرودشت خ دولت اباد خيابان شهيد سيد مهدي جعفري انتهاي خيابان سمت راست کد پستي ۷۳۷۱۸۷۵۹۷۹ديدن نمايند% نظريه کارشناسي :ملک مورد نظر يکباب منزل مسکوني تحت پلاک ثبتي ۱۰۵/۲۸۰۷به شماره ثبت ۱۰۲۲۹دفتر۸۸صفحه۳۵۰بخش۵فارس قطعه۲در مالکيت اقاي اشکبوس استخري به ثبت رسيده است عرصه ۲۶۸/۲۱متر مربع مساحت داردويکدستگاه ساختمان يک طبقه اسکلت اجري به مساحت ۱۸۰/۸۵متر مربع داراي کلافهاي افقي با سقف تير اهن بدنه داخلي سفيد کاري ونقاشي وکاشيکاري -کف موزاييک -کابينت اشپزخانه فلزي-نماي اعياني سنگ ونماي محوطه سيماني بنا گردیده که ارزش شش دانگ ملک به قيمت ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ريال ارزيابي مي گردد مديراجراي احكام حقوقي دادگستري مرودشت-محسن بهمني      
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده باسمه تعالي
آگهي مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
بموجب پرونده اجرائي اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان مرودشتمزایده باسمه تعالي
آگهي مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
بموجب پرونده اجرائي اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان مرودشت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن