مزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول   بموجب دادنامه شماره 9509970227800494 صادره اجراي احكام شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۹۸۱۰۴۶۰۲۵۷۴۰۰۰۱۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول   بموجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۷۸۰۰۴۹۴ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه ۹۵۰۲۶۹ ج له  شرکت الست پیما عليه محمدرضا فرجی خلجان كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۲/۲۲۰/۰۰۰ ريال هزينه دادرسي و مبلغ ۶۴۰۵۰۹۸۵۰ ريال خسارت تاخير تاديه و مبلغ ۱۳۶۸۰۰۰۰ ريال حق الوكاله و مبلغ ۲۰۵۰۰۰۰۰ ريال حق الزحمه كارشناسي در حق محكوم له و مبلغ ۶۷/۸۴۵/۴۹۳ ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت گرديده كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له سرقفلی پلاك ثبتي ۱  فرعی از ۲۰۲۸ اصلی  بخش ۲ تهران  متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف اجمالی و ارزيابي گرديده است. ضمنا سرقفلی موصوف از جانب شعبه ۶ دادگاه عمومی تهران در قبال مبلغ ۳/۱۶۹/۲۶۰/۰۵۳ ریال بابت محکوم به و  مبلغ ۱۵۸/۴۶۳/۰۰۲ ریال بابت نیم عشر دولتی توقیف که در مزایده لحاظ می گردد. و همچنین از جانب شعبه ۱ دادگاه حقوقی تهران در قبال مبلغ ۲/۸۳۷/۲۲۹/۷۳۳ ریال بابت محکوم به و مبلغ ۱۴۱/۸۶۱/۴۸۶ریال بابت نیم عشر دولتی توقیف که در مزایده لحاظ می گردد.  که قیمت محکوم به هر سه شعبه مبلغ ۷/۷۳۱/۵۶۹/۶۱۷ ریال می باشد  ۱-نام صاحب ملک -موقوفه مسجد وجیه الله  میرزا ۲-محل وقوع ملک- خ ازادیخواه پلاک  ۱۸ و پلاک۲۲  طبقه همکف و اول ۳-وضعیت ثبتی و کاربری ملک ۱ فرعی از ۲۰۲۸ اصلی  بخش ۲ تهران- تجاری (سرقفلی) ۴- وضعیت ملک از نظر مشاع یا مفروز بودن : مشاع ۵-  توصیف اجمالی ملک- مبنی بر ارزیابی سرقفلی یک دستگاه آپارتمان و یک باب مغازه به نشانی تهران ، خ ازادیخواه ، پلاک ۱۸(ساختمان) و پلاک ۲۲( مغازه مورد نظر) طبقه همکف و اول . به استحضار می رساند پس از مطالعه پرونده از محل واحدهای مورد ترافع بازدید بعمل آمده و مطالب ذیل در خصوص موارد موثر در امر ارزیابی حقوق کسبی تقدیم می گردد.وضعیت اجاره نامه ۱-بموجب رونوشت اجاره نامه شماره ۱۱۵۷۳۹ مورخ ۲۶/۱۲/۸۰ ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت ۲۵ مترمربع از پلاک ۲۰۲۸ اصلی بخش ۲ تهران موقوفه مسجد وجیه اله میرزا از سوی موجر (موقوفه) جهت شغل کاغذ و مقوا فروشی ، به اقایان محمدرضا فرجی خلجان و مهدی فرجی خلجان به اجاره واگذار می گردد. در شروط اجاره نامه قید شده است که مستاجر حق واگذاری به غیر و نیز حق تغییر و تبدیل در اعیانی را ندارد و سرقفلی مستاجره بموجب نامه اداره ثبت بازداشت شده است. ۲-به موجب رونوشت اجاره نامه شماره ۱۲۹۷۶۸ مورخ ۹/۹/۸۷ ششدانگ دو باب اتاق (دو باب اتاق و سر سرا در طبقه همکف با کلیه متعلقات دیگر ) به مساحت ۶۹/۸۸ مترمربع از پلاک ۲۰۲۸ اصلی بخش ۲ تهران از سوی موجر (موقوفه) به مدت سه سال و جهت شغل کاغذ و مقوا به مستاجر آقای محمدرضا فرجی خلجان به اجاره واگذار شده و قید شده مورد اجاره برابر سند رسمی سابقه اجاره داشته که همزمان فسخ و حقوق سرقفلی و صنفی محل مذکور برابر سند شماره ۱۲۹۷۷۲ مورخ ۱۶/۹/۸۷ همین دفتر به مستاجر / مستاجرین بالا واگذار شده است . در شروط اجاره نامه قید شده است که مستاجر حق واگذاری به غیر و نیز حق تغییر و تبدیل در اعیانی را ندارد و سرقفلی مستاجره به موجب نامه اداره ثبت بازداشت شده است.وضعیت موجود و مشاهدات محلی : مغازه و واحد مورد نظر در طبقات همکف و اول یک ساختمان ۴ طبقه (زیرزمین ، همکف و ۲ طبقه فوقانی تک واحدی) با سازه اسکلت فلزی و قدمت ساخت تقریبی بیش از ۳۰ سال ، نمای سنگ پلاک ، واقع شده اند که شرح آنها به قرار زیر است : ۱-در بازدید محلی مشاهده گردید که مغازه موضوع پرونده در قسمت غربی طبقه همکف با عرض ۵۷/۲ متر ، عمق ۶۰/۵ متر و ارتفاع ۴۵/۳ متر واقع شده است . مغازه دارای درب آهنی شیشه خور با کرکره عمودی فلزی ، انشعاب برق مجزی و آب مشترک ، دیوارها با اندود گچ و کف با پوشش موزاییک است . ۲- واحد واقع در طبقه اول مشتمل بر ۲ اتاق ، سالن ، سرویس بهداشتی و ابدارخانه بوده کف آن سرامیک ، دیوارها با اندود گچ ، پنجره ها آهنی با شیشه تک جداره ، درب های داخلی چوبی ، سیستم سرمایش کولر آبی و با انشعاب برق مجزی و آب و گاز مشترک می باشد. : با توجه به جمیع موارد مذکور و لحاظ سایر عوامل موثر در ارزیابی حقوقی کسبی واحدهای اجاری ، من جمله موقعیت و ارزش منطقه ای ، قدمت و کیفیت ساخت و مصالح مصرفی و امکانات متعلقه ، دسترسی و گذر محلی ، نوع شغل ، سوابق امر و شرایط اجاره نامه ها و فازغ از موارد ثبتی و حدودی و بدهی به اشخاص ثالث و عوارض قانونی متعلقه و به شرط تعلق حقوق سرقفلی و نیز عدم وجود موانع قانونی جهت انتقال آن و نیز رضایت موجر ، ارزش سرقفلی مغازه مورد نظر (قسمت غربی طبقه همکف ) به مبلغ ۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال (چهار میلیارد و سیصد میلیون ريال) که سه دانگ ان به مبلغ ۲/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  و ارزش سرقفلی واحد واقع در طبقه اول به مبلغ  ۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال (شش میلیارد و چهارصد میلیون ريال) برآورد و اعلام می گردد. مقرر گرديد ۱/۸۶ دانگ از ۳ دانگ از سرقفلی مغازه مذکور به ارزش ۱/۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ششدانگ سرقفلی  دو باب اتاق و سر سرا فوق الذکر به ارزش ۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در روز  چهارشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۷ از ساعت ۱۰ الي ۱۰/۳۰ از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.                                               اجراي احكام مدني شعبه .... مجتمع قضايي شهيد بهشتی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول
  بموجب دادنامه شماره 9509970227800494 صادره اجراي احكام شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهرانمزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول
  بموجب دادنامه شماره 9509970227800494 صادره اجراي احكام شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن