مزایده آ گهي فروش اموال غير منقول       حسب درخواست آقای
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۹۸۱۰۴۶۸۵۲۶۳۰۰۰۰۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده آ گهي فروش اموال غير منقول       حسب درخواست آقای علی برومند ملك توقيف شده مربوط به آقاي  روح الله احمدوند  در پرونده كلاسه ۹۸۰۴۰۵اجراي حقوقي كه عبارت است از يك  واحد تجاری به مساحت ۹۰/۲۶ متر مربع واقع در طبقه همکف  به شماره پلاك ثبتي ۵۹فرعي از ۴۵۹۴ اصلی مفروز ومجزی شده از ۳۵ فرعی  واقع در بخش يك تويسركان  به آدرس تويسركان  خ مدرس سبزواری خ اندرزگو کد پستی ۶۵۸۱۶۵۵۶۴۳  كه توسط كارشناس رسمي اين اجرا ارزش حق سرقفلی وعرصه واعیان ملک یاد شده  به مبلغ یک میلیارد وپنجاه میلیون ریال  ارزيابي گرديده در مورخ روزپنج  شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۵ساعت ۱۰ صبح  به مزايده وفروش گذارده ميشود مزايده از مبلغ كارشناسي شده شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهادي از سوي برنده مزايده واگذار ميشود از كسانيكه تمايل دارند در مزايده شركت نمايند دعوت ميشود كه۵روز قبل از شروع مزايده با هماهنگي اين اجرا از ملك ياد شده بازديد ودر وقت مقرر جهت شركت در مزايده در اجراي احكام حقوقي شعبه دوم حاضر شوند ضمنا ده درصد از كل قيمت پيشنهادي في المجلس ومابقي ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ برگزاري از برنده مزايده اخذ خواهد شددر صورت عدم پرداخت قيمت پيشنهادي ظرف مدت تعين شده ۱۰درصد واريز شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد       مدیر شعبه اول  اجراي احكام حقوقي دادگستري شهرستان تويسركان                    -نانکلی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آ گهي فروش اموال غير منقول
  
 
 
حسب درخواست آقای مزایده آ گهي فروش اموال غير منقول
  
 
 
حسب درخواست آقای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن