مزایده (( آگهی مزایده ))   نظر به اینکه آقای حبیب اله شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردل

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۹۸۱۰۴۶۳۸۱۷۹۰۰۰۱۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده (( آگهی مزایده ))   نظر به اینکه آقای حبیب اله صادقی فرزند خسرو وثیقه آقای یوسف صادقی را  به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قبول نموده است و سند مالکیت یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ۳۵ فرعی از ۱۱۶ اصلی خود واقع در شهر کاج را به وثیقه گذاشته است که پس از اخطار به وثیقه گذار جهت معرفی وی وثیقه گذار از معرفی نامبرده استنکاف نموده است و دستور ضبط وثیقه صادر گردیده است که از طریق مزایده راس ساعت ۱۰ صبح روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ در محل اجرای احکام کیفری اردل با حضور نماینده دادستان به فروش می رسد که هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس ده درصد از مورد مزایده را طی چک تضمین شده به دفتر اجرا تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد این آگهی یک بار در روزنامه محلی منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثنای مسئولین اجرا ضمنا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مدت ۵ روزر قبل از مزایده از طریق این اجرا نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده اطلاع حاصل نمایند. مشخصات ملک: ۱ - عرسه : ششدانگ ۵۳۸/۳۴ متر مربع  ۲ - اعیانی : ۴۵۰ متر مربع    ۳ - دارای امتیاز آب ، برق و گاز      دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری اردل محمود شهرانی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده (( آگهی مزایده ))
 
نظر به اینکه آقای حبیب اله شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردلمزایده (( آگهی مزایده ))
 
نظر به اینکه آقای حبیب اله شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن