مزایده بسمه تعالي آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول بموجب دادنامه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۲۵۹۸۱۰۴۶۸۵۱۱۸۰۰۱۸۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول بموجب دادنامه شماره ۸۴/۲۹۹ صادره در پرونده كلاسه ۹۰۰۱۲۰ شعبه چهارم دادگاه عمومي شهرستان ملاير موضوع پرونده اجرايي كلاسه ۹۵۱۰۴۶ اين اجرا محكوم عليه شرکت ژلاتين سازان آسيا محكوم است به پرداخت بدهي در حق محكوم له فرزاد اميني ، بانک صنعت و معدن و شرکت شهرک هاي صنعتي همدان ، لذا بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاء محكوم به و هزينه اجرايي ملک موصوف در اين اجرا توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است از ساعت ۹ الي ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ در محل اجراي احکام مدني دادگستري ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد فروخته خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليك از سوي دادگاه مربوطه مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورت اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد ، همچنين وجه مزايده بصورت ۱۰% في المجلس در روز مزايده و مابقي ظرف مهلت يکماه اخذ خواهد گرديد ؛ ضمناً متقاضيان به شركت در مزايده مي توانند در مدت ۵ روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند اموال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس به شرح ذيل ميباشد:   ملک موصوف: يک واحد صنعتي واقع در محور جوکار-ملاير شهرک صنعتي شماره يک (شوشاب) واحد صنعتي توليد ژلاتين خوراکي - به مساحت کل ۳۰۷۴۴/۱۰ مترمربع - اعياني موجود در اين واحد صنعتي شامل: ۱) سوله: بصورت صنعتي و بصورت يک سوله اصلي با دهانه حدود ۲۴ متر و دو بخش الحاقي هر کدام به دهانه حدودي ۱۳ متر که جمع مساحت کل در حدود ۶۳۶۰ مترمربع احداث گرديده است.در زمان معاينه محلي صرفاً ۱۰ دهانه از سوله پايدار مانده بود و بقيه ئهانه ها فرو ريخته بودند. ۲) ساختمانهاي اداري: با مساحت حدودي ۴۲۰ مترمربع و بصورت اسکلت فلزي ، ساختمان ديگر با مساحت حدودي ۱۷۰ مترمربع و بصورت اسکلت فلزي. ۳) ساختمان سرايداري: با مساحت حدودي ۸۰ مترمربع ۴) نگهباني ورودي: با مساحت حدودي ۲۰ مترمربع ۵) محوطه سازي: درآن صورت نپذيرفته است ۶) ديوارکشي: بطول حدود ۷۵۹ متر و ارتفاع حدود ۱ متر به انضمام نرده فلزي بالاي آن ؛ که باتوجه به جميع جهات ارزش کل ملک (عرصه و اعيان) بر اساس قيمت کارشناسي ۲۵/۴۴۳/۹۱۹/۵۰۰ ريال(معادل دو ميليارد و پانصد و چهل و چهار ميليون و سيصد و نود و يک هزار و نهصد و پنجاه تومان) برآورد مي گردد.   قاضي اجراي احکام مدني دادگستري ملاير صديقي
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي
آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول
بموجب دادنامه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملايرمزایده بسمه تعالي
آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول
بموجب دادنامه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن