مزایده آگهي مزايده فروش اموال منقول حسب  تقاضاي آقای جمال قلخانی در
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۲۶۹۸۱۰۴۶۸۵۲۶۳۰۰۰۱۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده فروش اموال منقول حسب  تقاضاي آقای جمال قلخانی در پرونده كلاسه۹۷۰۴۱۹/ اجراي حقوقي اموال توقیف شده مربوط به آقای علی عباس قلخانی که عبارت است یک دستگاه تراکتور تیپ۳۹۹ -مدل ۱۳۹۷ -دودیفرانسیل- ۶سیلندر -ظرفیت ۱۱۰HP -محور۲  -به شماره انتظامی ۱۸-۸۷۴ک۲۹ که توسط کارشناس به مبلغ یکصدوپنجاه وپنج میلیون تومان ارزيابي گرديده است درروزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۰ ساعت ۱۰ صبح  به مزايده وفروش گذارده مي شود. مزايده از مبلغ كارشناسي شده شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهادي از سوي برنده مزايده واگذار ميشود از كسانيكه تمايل دارند در مزايده شركت نمايند دعوت ميشود كه پنچ روز قبل از شروع مزايده با هماهنگي اين اجرا ازمال ياد شده بازديد ودر وقت مقرر جهت شركت در مزايده در اجراي احكام حقوقي دادگستری تویسرکان حاضر شوند .ضمنا" ده درصد از كل مبلغ مزایده في المجلس  ومابقي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزایده از برنده اخذ خواهد شد   دادورزشعبه اجراي احكام حقوقي دادگستري شهرستان تويسركان یزدانیان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده فروش اموال منقول 
حسب  تقاضاي آقای جمال قلخانی در مزایده آگهي مزايده فروش اموال منقول 
حسب  تقاضاي آقای جمال قلخانی در
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن