مزایده مزایده نوبت دوم اموال منقول نظر به اینکه به 
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش خودرو سبک به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۹۸۱۰۴۶۰۲۵۲۷۰۰۰۶۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش خودرو سبک به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده نوبت دوم اموال منقول 
نظر به اینکه به  مزایده مزایده نوبت دوم اموال منقول 
نظر به اینکه به 
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن