مزایده ( آگهي مزايده نوبت دوم ) باستناد پرونده اجرایی  به اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان يزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان يزد

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۹۸۱۰۴۶۳۵۷۷۲۰۰۱۱۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده ( آگهي مزايده نوبت دوم ) باستناد پرونده اجرایی  به كلاسه ۳/۹۶۰۴۵۸صادره از سوی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد له محمد رضا  رنجبر جمال آبادی فرزند محمد جواد  و علیه پوراندخت  حقیقت  فرزند کیخسرو که نامبرده فوت نموده ووراث وی  عبارتند از فریدون باستانی  اله آبادی  فرزند  رستم  و  فرانک وبابک هر دو  باستانی  اله آبادی  فرزندان  فریدون  محکوم علیه  بابت  محکوم به و مبلغ ۵.۲۶۸.۶۳۷.۹۸۰ ریال درحق  محکوم له  مدیون می باشد که حسب اعلام و درخواست محکوم له شش دانگ  پلاک ثبت شده شماره ۲۹۷۲ اصلی بخش  ۸ یزد منزل مسکونی  واقع در  یزد  بلوار شهید نواب صفوی کوچه فرهاد – نبش  کوچه درب  مهر  - ودارای حدود ۱۲۲ متر مربع  عرصه  (پس  عقب نشینی  اصلاحی  )  و ۱۰۱ متر مربع اعیانی  طبقه زیر زمین  و ۱۰۱ متر مربع اعیانی  طبقه همکف و ۹۰ متر مربع  اعیانی طبقه اول  و ۲۰ متری  حیاط سازی و ۳۵ متر مربع پارکینگ و دارای انشعابات ومنصوبات ( سه دستگاه اسپیلت  و  کابینت وآبگرمکن در طبقات ، انشعابات  آب و برق و گاز به عنوان  مال  محکوم علیه  معرفی و توقیف گردیده  که پلاک فوق  در تصرف    محکوم علیها می باشد ودر اجاره نمی باشد و بابت  پرونده اجرایی  در بازداشت بوده  که  طبق  نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  ۴.۰۴۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال  ارزیابی  گردیده  موضوع مزایده میباشد که جهت  ادای دین محکوم علیه  در روز  چهارشنبه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ ساعت  ۹ الي ۱۰ صبح از طريق مزايده در اجراي احكام حقوقی دادگستري شهرستان يزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش مي رسد طالبين مي توانندظرف مدت  پنج روز  قـــبل از روز مزایده در ســـــاعت اداري در اجراي احكام  حقوقی سه  یزد حاضر و جهت ملاحظه پلاک ثبتی توقیفی موضوع مزایده  اقدام  نمایند  و در صورت تمايل به خريد آن تقاضاي كتبي خود را به همراه مبلغ پيشنهادي و توديع مبلغ ۱۰درصد از كل مبلغ پيشنهادي به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره ۲۱۷۱۲۹۵۸۰۶۰۰۴ نزد  بانك ملي دادگستری واريز و فيش آن را ضميمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزايده در پاكت دربسته تحويل اجرا نموده و رسيد دريافت دارند مزايده از مبلغ كارشناسي شده آغاز و برنده كسي است كه  پیشنهاد  خود رادر ساعت  مقرر تحویل  اجرا  داده باشد  و بيشترين مبلغ را درجلسه مزایده پیشنهاد بدهد  ضمنا  حضور متقاضيان در جلسه مزايده بلامانع خواهد بود. شرایط : ۱-برنده مزایده  باید ۱۰ در صد مبلغ  مزایده را به شماره حساب  سپرده دادگستری  تودیع و فیش  مربوطه را  ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت  نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید  ۱۰ % مزبور را  در جلسه مزایده تودیع نماید  به خریداران  پیشنهاد  می شود ده در صد مزبور  را به حساب  سپرده دادگستری  تودیع  نمایند  ۰ ۲- پیشنهادات  مشروط ،  مبهم وبرخلاف  شرایط آگهی  مزایده و همچنین  پیشنهاداتی گردید که پس از وقت مقرر  (بعد از ساعت ۱۰ صبح ) برسد  ترتیب اثر داده نخواهد شد ۳- پیشنهادات  راس  ساعت  ۱۰ صبح روز مزایده باز و قرائت  خواهد شد و  حضور  پیشنهاد دهندگان  و طرفین پرونده  در جلسه مزایده  بلامانع و عندالاقضاء  در همان جلسه  مزایده  حضوری  بعمل  خواهد آمد  و برنده کسی است  که  بالاترین  قیمت را  در جلسه پیشنهاد  دهد ۰ ۴- بدیهی است  در صورتی که  بالاترین  پیشنهاد  دهنده در جلسه خریدار  مبلغ ده در  صد مبلغ مزایده را  فی المجلس  تودیع  ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده  بعدی  که ده در صد مزبور را فی المجلس  واریز  نماید  به عنوان برنده  مزایده اعلام میگردد  ۰ سعیدپناه علی مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری  شهر ستان یزد  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده ( آگهي مزايده نوبت دوم )
باستناد پرونده اجرایی  به اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان يزدمزایده ( آگهي مزايده نوبت دوم )
باستناد پرونده اجرایی  به اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان يزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن