مزایده بسمه تعالي بموجب پرونده اجرائي كلاسه980163  خواهان / خانم  شعبه 8 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه 8 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۹۸۱۰۴۶۷۳۳۲۷۰۰۰۶۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي بموجب پرونده اجرائي كلاسه۹۸۰۱۶۳  خواهان / خانم  زهرا آگاه تقاضاي فروش اموال توقيفي( پلاک ثبتی ۱۵۱/۱۶۷۰۵ بشرح زیر برگ آگهی)  خوانده در  / اجراي دستور فروش/ کیوان رضایی با شراکت محکوم له  كه نوع و مشخصات آن بشرح ذيل مي باشد معادل مبلغ ۶۸۰۷۹۸۰۰۰۰ ريال بابت محكوم به و هزينه دادرسي و  غیره  از طريق مزايده و انتشار آگهي در روز نامه رسمی بصورت سیستم مکانیزه را نموده است به همين سبب در روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ از ساعت ۱۱/۰۰الي  ۱۱/۳۰در محل اجراي احکام  هشتم مدني دادگستري شيراز مزايده برگزار خواهد شد متقاضيان مي توانند در مدت پنج روز قبل از تاريخ مزايده اموال را ملاحظه نمايند. قيمتي كه مزايده از آن شروع مي شود براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري مبلغ ۶۸۰۷۹۸۰۰۰۰ريال و برنده مزايده كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد و ده درصد بها را في المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم و بقيه بهاي اموال را ظرف مدت۳۰روز از تاريخ مزايده پرداخت نمايند. درصورت عدم پرداخت مابقي اموال سپرده توديعي پس از كسر هزينه مزايده بنفع دولت ضبط خواهد شد. اين آگهي نوبت اول  مي باشد. ضمنا ده درصد مبلغي كه قادر به خريد مورد مزايده مي باشيد بصورت چک بانکی تضمینی  بهمراه داشته باشد. مشخصات ملک: پلاک ثبتی ۱۵۱/۱۶۷۰۵ بخش ۴ شیراز  واقع در  شیراز معالی آباد کوی پزشکان کوچه۹ ساختمان سفیر طبقه۴ واحد ۱۰ به مساحت ۱۰۰/۷۲ متر مربع و انباری ۵/۶۱متر مربع  پارکینگ۱۳ متر مربع  دارای تجهیزات کولر آبی پکیج  کابینت  دو  خوابه  دارای انشعابب آب برق گاز  و آسانسور  قدمت بیش از ۱۲ سال   مدير اجراي/ دادورز احكام مدني هشتم  دادگستري شيراز-اکبر حیفر  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي بموجب پرونده اجرائي كلاسه980163  خواهان / خانم  شعبه 8 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيرازمزایده بسمه تعالي بموجب پرونده اجرائي كلاسه980163  خواهان / خانم  شعبه 8 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن