مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول تاریخ انتشار: 98/8/22 ( نوبت : شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجرد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجرد

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۹۸۱۰۴۶۶۶۲۱۸۰۰۱۰۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول تاریخ انتشار: ۹۸/۸/۲۲ ( نوبت : اول  ) حسب اجراییه صادره  در خصوص پرونده اجرایی کلاسه  ۹۷۰۵۶۵ شعبه اول اجرای احکام مدنی  مربوط به محسن یگانه با وکالت اقای زاهدی  به طرفیت  محمدتقی امین جواهری  مبنی  بر انجام تعهد    باتوجه به تقاضای ذینفع  ومطابق نظریه کارشناسی اجرای احکام حقوقی دادگستری بروجرد درنظردارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده بامشخصات ذیل نماید :طالبین می توانند حداقل پنج روز قبل ازمزایده باهماهنگی اجرای احکام بازدید نموده درصورت تمایل به شرکت درمزایده لازم است حداقل ده درصد قیمت پیشنهادی خودرابصورت وجه نقد همراه داشته باشند تادرصورت ارائه بالاترین قیمت وجه مذکور به حساب سپرده دادگستری واریز گردد ومابقی ثمن مورد مزایده نیز می بایست حداکثر ظرف مهلت مقررقانونی  از تاریخ مزایده به حساب مذکور پرداخت گردد درغیر اینصورت مبلغ ده درصد سپرده شده قبلی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط شده ومزایده نیز باطل خواهدشد . ***ملک اول:   شش دانگ پلاک ثبتی  شماره ۵۶ فرعی از ۳۷۲۳ اصلی واقع در بخش ۲ به ادرس :  بروجرد– تختی – کوچه ایران خاک-  – پلاک سوم - سمت غرب - ساختمان یک - طبقه مسکونی  حدود ۳۰ سال ساخت به شرح ذیل :   ۱-    عرصه  ۲۴۹/۰۵ مترمربع فی ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال جمعا ۱۷۴۳۳۵۰۰۰۰۰ریال ۲- کل اعیانی  ۲۰۰/۵۰ مترمربع فی ۶۰۰۰۰۰۰ ریال جمعا ۱۲۰۳۰۰۰۰۰۰ریال ۳- انشعابات ساختمان اب و برق و گاز به صورت مقطوع ۶۳۵۰۰۰۰۰ریال   کل ارزش ملک : ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل یک میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون  تومان محل مزایده : دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بروجرد                   تاریخ مزایده: ۹۸/۹/۱۱ ساعت ۹           فلک الدین مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی  دادگستری بروجرد    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
تاریخ انتشار: 98/8/22
( نوبت : شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجردمزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
تاریخ انتشار: 98/8/22
( نوبت : شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن