مزایده آگهی مزایده اموال منقول38/2 به موجب کلاسه پرونده اجرائی /صادره
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۱۹۸۱۰۴۶۷۸۹۴۳۰۰۰۰۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال منقول۳۸/۲ به موجب کلاسه پرونده اجرائی /صادره از شعبه شورای حل اختلاف مشهد آقای/ خانم احمد رحمتی خضری محکوم است به پرداخت مبلغ ۶۱/۶۶۸/۰۰۰ریال در حق آقای/خانم محمد حسین حسن پور مبلغ ۳/۰۸۰/۰۰۰ بابت نیم عشر دولتی است. نظر به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به یکدستگاه خودرومزدا دو کابین مدل ۱۳۸۲که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردید در تاریخ۹۸/۰۹/۱۲ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح با حضور نماینده محترم دادستان از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره ۴  شوراهای حل اختلاف مشهد واقع در بلوار وکیل آباد، خیابان کوثر شمالی ۱۵  از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطلاع بیشتر و بازدید از خودرو موصوف ۵ روز قبل از برگزاری  مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدیدآنان ازخودرومورد مزایده اقدام لازم صورت پذیرد. ضمنا  حتما حداقل ۱۰% از بهای مورد مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شدکلیه بدهی های معوقه به عهده محکوم علیه وهزینه تنظیم سند بالمناصفه می باشد. مشخصات خودرومزایده : وانت مزدا دوکابین به رنگ نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۸۲خودرو مذکور بادربهای قفل متوقف اتاق در قسمتهای درب موتور -درب عقب راست - رکاب چپ و شیشه جلو دارای خسارت می باشد قیمت خودرو با شرایط موجود بازار مبلغ چهار صد میلیون ریال (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال) می باشد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال منقول38/2
به موجب کلاسه پرونده اجرائی /صادره مزایده آگهی مزایده اموال منقول38/2
به موجب کلاسه پرونده اجرائی /صادره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن