مزایده آگهی فروش مال غیر منقول با توجه به شعبه اجراي احكام مدني شهرستان آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شهرستان آبادان

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۳۹۸۱۰۴۶۶۳۱۵۴۰۰۰۵۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی فروش مال غیر منقول با توجه به دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه چهارم حقوقی آبادان دائر بر دستور فروش ملک مشاع ملک به شماره پلاک ثبتی ۲/۲۵۲۲  بخش ۲ آبادان به مالکیت مسعود حجتی و معصومه مفاخری پس از ارزیابی به عمل آمده پلاک فوق الذکر به آدرس آبادان خیابان دبستان جنب بازار مرکزی  که ارزش شش دانگ عرصه و اعیان به مبلغ ۱۱/۱۲۲/۸۶۰/۰۰۰ ریال می باشد. لازم به ذکر است ارزیابی انجام شده بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی است که امکان دارد شامل پلاک ثبتی فوق گردد . با توجه به ابلاغ نظریه کارشناسی و عدم اعتراض در مهلت مقرر پلاک موصوف در قبال مهریه محکوم له در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۷ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ بعد از ظهر از طریق مزایده به فروش می رسد محل مزایده اجرای احکام حقوقی آبادان بوده و مراتب یک نوبت در سایت اداره ارشاد آگهی می گردد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ۵ روز  قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی اجرای احکام از پلاک بازدید و در جلسه مزایده حضور بهم رسانند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پلاک به بالاترین قیمت به فروش می رسد خریدار ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه تودیع خواهد کرد./. مدیر اجرای احکام حقوقی آبادان- سید حسین موسوی  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی فروش مال غیر منقول 
 با توجه به شعبه اجراي احكام مدني شهرستان آبادانمزایده آگهی فروش مال غیر منقول 
 با توجه به شعبه اجراي احكام مدني شهرستان آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن