مزایده آگهی مزایده به موجب مفاد پرونده اجرایی به کلاسه 981169محکوم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۴۹۸۱۰۴۶۰۱۶۳۲۰۰۰۴۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده به موجب مفاد پرونده اجرایی به کلاسه ۹۸۱۱۶۹محکوم علیه  محسن عراقی بخت محکوم است به پرداخت مبلغ۲۱۵/۳۲۵/۳۲۰ریال بابت محکوم به درحق محکوم له اکبرکیامرادی وهمچنین مبلغ ۱۰/۷۶۶/۲۶۶ریال  بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت لذا باتوجه به توقیف :یک رشته خط همراه به شماره ۰۹۱۲۱۲۷۴۱۸۵متعلق به خوانده وحسب تقاضای خواهان اموال مذکور ازطریق مزایده بفروش می رسد .اموال مذکوربدون درنظرگرفتن دیون احتمالی توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی شده است. مزایده درتاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵  ساعت ۱۷درمحل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه ۱۶تهران به نشانی  بزرگراه بعثت خیابان تقوی شورای حل اختلاف منطقه۱۶تهران برگزار می شود مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه بالاترین پیشنهاد واگذار می شود.۱۰درصد مبلغ مزایده فی المجلس ازخریداراخذ می شودومابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مدت یک ماه ازتاریخ مزایده وصول خواهد شدچنانچه خریدارظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننمایدسپرده وی پس ازکسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً کلیه هزینه های انتقال موردمزایده برعهده خریدار می باشد.همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت درمزایده الزامی است.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
به موجب مفاد پرونده اجرایی به کلاسه 981169محکوم مزایده آگهی مزایده
به موجب مفاد پرونده اجرایی به کلاسه 981169محکوم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن