مزایده بسمه تعالی اگهی مزایده اموال  غیرمنقول/منقول به موجب اجرائیه صادره
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۸۹۸۱۰۴۶۵۷۴۶۹۰۰۰۱۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی اگهی مزایده اموال  غیرمنقول/منقول به موجب اجرائیه صادره از حوزه ۸ شورای حل اختلاف نیشابور اقای جعفر جغراتیان فرزند علی اصغر محکوم است به پرداخت ۵ عدد که تمام بهار ازادی و مبلغ ۲/۵۲۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته چون محکوم علیه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت دیون خود هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای محکوم له اموال  منقول یک دستگاه خودرو به شماره شهربانی ۲۶ ص ۶۲۱ ایران ۴۲ سواری پراید نسیم سفید مدل ۱۳۷۳                        به میزان          که به مبلغ        ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال  توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است با توجه به سیر مراحل قانونی پرونده مقرر شده اموال مذکور از طریق مزایده حضوری در شعبه دوم اجرا احکام شورا حل اختلاف نیشابورو با قیمت کارشناسی به فروش برسد طالبین به شرکت درمراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در دایره اجرای احکام شورای حل اختلاف حاضر تا از کم و کیف مورد مزایده مطلع و در صورت تمایل از اموال توقیفی بازدید نمایند مراسم مزایده در مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۰شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. که مبلغ ۱۰% نقدا از برنده مزایده اخذ و د. تحویل اموال توقیفی پس از پرداخت کل مبلغ می باشد. طاهری مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیشابور
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
 
اگهی مزایده اموال  غیرمنقول/منقول
به موجب اجرائیه صادره مزایده بسمه تعالی
 
اگهی مزایده اموال  غیرمنقول/منقول
به موجب اجرائیه صادره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن