مزایده بسمه تعالی مزایده اموال منقول - نوبت دوم بموجب اجرائیه شماره
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۸۹۸۱۰۴۶۲۹۲۹۷۰۰۰۱۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی مزایده اموال منقول - نوبت دوم بموجب اجرائیه شماره ۹۷۱۰۴۲۲۹۲۹۴۰۰۲۸۹ صادره از شعبه دوم دادگاه بخش چهاردانگه در پرونده ی کلاسه۹۷۰۶۴۹مطروحه در اجرای احکام مدنی دادگاه بخش چهاردانگه تعمیرگاه سنگین راه سازی علی اکبر اکبریان بعنوان محکوم علیه که بابت  اصل محکوم در حق محکوم له آقای حسین عفیفی به میزان ۳۶/۰۳۴/۱۶۴و در حق آقای حمید محمدیان سروندانی  ۱/۰۵۲/۸۹۷/۸۳۷ ریال  ومبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ۵۹/۴۹۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی در حق آقای میثم بارانی در این خصوص اموال محکوم علیه حسب معرفی خود محکوم علیه یک دستگاه فینیشر با مشخصات ذیل واقع در تهران بلوار ایران خودرو خیابان مدرس گاراژ عابدی توقیف و توسط کار شناس منتخب اجرای احکام ارزیابی و مقرر گردیده است مال توقیفی با مشخصات مشروحه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ راس ساعت ۱۱ الی ۱۲ قبل از ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه بفروش برسد و افرادی که مایل به شرکت در مزایده می باشند، در تاریخ فوق الذکر به اجرای احکام مدنی مراجعه و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد.   مشخصات اموال:یکدستگاه پخش آسفالت (فینیشر)برند کاتر پیلار مدل E۱۰۰APسال ساخت دهه نود میلادی با شماره موتور ۳۲۰۸ و سریال موتور ۹۰N۲۷۸۶اتوی دستگاه در حالت بسته ۳/۲۰ متر و در حالت بازحداکثر ۶/۲۰ متر عرض کاری ضمنا دستگاه در وضعیت تعمیرات جزیی وسرویس بوده و باطری ندارد. *ارزش ششدانگ دستگاه به عنوان قیمت پایه مزایده ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد*   مزایده در تاریخ و راس ساعت تعیینی فوق الذکر ازمبلغ پایه کارشناسی (مال توقیفی) به ارزش ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته می شود و۱۰ درصد ثمن مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از طرف خریدارباید به حساب سپرده دادگاه واریز گردد. و متذکر می شود که در صورت عدم واریز مابقی مبلغ مزایده توسط برنده مزایده مبلغ ده درصد پرداختی به نفع دولت ضبط می گردد.متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا پنج روز قبل از مزایده به این دفتر مراجعه نمایندتا ترتیب بازدید انان از محل مزایده داده شود.ضمنا به منظور شرکت در مزایده همراه داشتن کارت ملی و مبلغ ده درصد قیمت پایه مزایده به صورت چک بانکی تضمین شده به نام اجرای احکام مدنی دادگاه چهاردانگه الزامی است .   دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه بخش چهاردانگه  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
مزایده اموال منقول - نوبت دوم
بموجب اجرائیه شماره مزایده بسمه تعالی
مزایده اموال منقول - نوبت دوم
بموجب اجرائیه شماره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن