مزایده «آگهي مزايده» باستناد پرونده اجرائی  به كلاسه  961698/2/ش  صادره از شعبه دوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۹۸۱۰۴۶۳۵۹۱۲۰۰۰۵۷
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده «آگهي مزايده» باستناد پرونده اجرائی  به كلاسه  ۹۶۱۶۹۸/۲/ش  صادره از سوی شورای حل اختلاف  شهرستان  یزد له مژده الماسی با وکالت خانم پارسائیان وغزل وراثتی و علیه  فرهاد اقازاده با وکالت اقای حسین کریمی جعفرآباد محکوم علیه بابت محکوم به وهزینه دادرسی و هزینه کارشناسی ،  جمعا به مبلغ ۱۲۷/۹۹۴/۱۵۲ ریال در  حق محکوم له مدیون می باشد که حسب اعلام ودرخواست وکیل محکوم علیه اموال منقولی را بعنوان مال موکل خود معرفی نموده است که عبارتند از آرد سوخاری ماهی و میگوبسته های ۲۰۰ گرمی جتصا متعلق به شرکت غذائی چلچله ایساتیس با تاریخ تولید ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ و انقضای مصرف پس از  ۱۸ ماه – جمع کل  تعداد ۲۴۰۰ عدد تعداد ۳۰۰ کارتن هر کارتن حاوی  ۸عدد آرد سوخاری ماهی و میگو که  توسط کلانتری ۱۶ یزد  توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری  جمعا به  مبلغ ۱۰۰/۳۲۰/۰۰۰  ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای  دین محکوم علیه  در روزدو شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت  ۹ الي ۱۰ صبح از طريق مزايده درشعبه ۲ اجراي احكام شورای حل اختلاف شهرستان يزد واقع در بلوار مدرس مجتمع مرکزی  شورای حل اختلاف استان یزد  به فروش مي رسد طالبين مي توانند ظرف مدت ۵ روز قبل از روز مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و جهت ملاحظه موضوع مزایده اقدام نمایندودرصورت تمایل  به خريد آن تقاضاي كتبي خود را به همراه مبلغ پيشنهادي و توديع مبلغ ۱۰درصد از كل مبلغ پيشنهادي به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره ۲۱۷۱۲۹۵۸۰۶۰۰۴ نزد  بانك ملي دادگستری واريز و فيش آن را ضميمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزايده در پاكت دربسته تحويل اجرا نموده و رسيد دريافت دارند مزايده از مبلغ كارشناسي شده آغاز و برنده كسي است كه پيشنهاد خودرا در ساعت مقرر تحویل اجرا داده باشد و بیشترین مبلغ را در جلسه مزایده پیشنهاد بدهد ضمنا حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود ./ شرایط: ۱- برنده مزایده باید ۱۰ درصد مبلغ مزایده را به شماره حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش مربوطه را ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید ۱۰%مزبور را در جلسه مزایده تودیع نماید به خریداران پیشنهاد می شود ده درصد مزبور را به حساب سپرده دادگستری تودیع نمایند . ۲- پیشنهادات مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط آگهی مزایده و همچنین پیشنهاداتی گردیدکه پس از وقت مقرر (بعد از ساعت ۱۰ صبح ) برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد ۳-پیشنهادات راس ساعت ۱۰ صبح روز مزایده باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان و طرفین پرونده در جلسه مزایده بلامانع و عندالاقضاء در همان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد و برنده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه پیشنهاد دهد ۴- بدیهی است در صورتی که بالاترین پیشنهاد دهنده در جلسه خریدار مبلغ خریدار مبلغ ده درصدمبلغ مزایده را فی المجلس تودیع ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده بعدی که ده درصد مزبور را فی المجلس واریز نماید به عنوان برنده مزایده اعلام میگردد./ مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه دوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد - محمد حاجي زاده تفتي يزد - بلوار مدرس - ساختمان مركزي شوراي حل اختلاف
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده «آگهي مزايده»
باستناد پرونده اجرائی  به كلاسه  961698/2/ش  صادره از شعبه دوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزدمزایده «آگهي مزايده»
باستناد پرونده اجرائی  به كلاسه  961698/2/ش  صادره از شعبه دوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن