مزایده آگهی مزایده نوبت اول فروش اموال منقول   برابرمفاد پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهري تاكستان استان قزوين
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهري تاكستان استان قزوين

کد آریاتندر : ۹۹۰۵۱۵۹۹۱۰۴۶۲۸۷۹۹۰۰۰۲۳
انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
برگزاری : استان شارجه
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده نوبت اول فروش اموال منقول   برابرمفاد پرونده کلاسه ۹۸۱۷۳۳ شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان تاکستان به موجب اجرائیه صادره از این دادگاه محکوم علیهم آقای محمدعلی نادری فرزند سبحانقلی وخانمها مریم نادری فرزند سبحانقلی و میترا شاوردی فرزند صفت اله (تضامنا)محکومند به پرداخت ۱۵۸/۹۰۰/۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته وهمچنین هزینه دادرسی بعلاوه خسارت تاخیر تادیه وحق الوکاله وکیل درحق محکوم له صندوق قرض الحسنه مهرایران باوکالت آقای سعیدیوسفلی فرزندابراهیم،نظر باینکه محکوم به توسط محکوم علیهم درحق محکوم له کار سازی نگردیده است و با استناد به توقیف ۳ خط موبایل به شماره های ۰۹۱۲۳۸۲۹۳۹۹ و ۰۹۱۲۴۸۲۲۵۱۹ و ۰۹۱۲۵۸۲۴۶۲۲ متعلق به محکوم علیهم که در راستای استیفاء محکوم به طبق نظریه کارشناسی به ارزش جمعا معادل ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال (به ترتیب ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال-۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال-۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال)ارزیابی گردیده که از طریق مزایده در تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۱ الی ۱۲ ظهرواز ماخذ ارزیابی کارشناس بفروش می رسد وهر کس که بالاترین قیمت از ماخذ کارشناسی را اعلام نماید برنده مزایده شناخته شده و فی المجلس باید ۱۰% پیشنهادی را نزد صندوق سپرده دادگستری تودیع و مابقی را ظرف دو هفته تا نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام شود لازم به ذکر است در صورت انصراف خریدار ۱۰% مذکور به نفع دولت ضبط خواهد شد طرفین نیز میتوانند درمراسم مزایده واقع در دفتراجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تاکستان شرکت نمایند. دفترشعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان تاکستان-رحمانی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده نوبت اول فروش اموال منقول
 
برابرمفاد پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهري تاكستان استان قزوينمزایده آگهی مزایده نوبت اول فروش اموال منقول
 
برابرمفاد پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهري تاكستان استان قزوين
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن