مزایده آگهي مزايده اموال منقول« نوبت دوم» نظر به اینکه در شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بجستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بجستان

کد آریاتندر : ۹۹۰۵۱۶۹۹۱۰۴۶۵۲۰۰۸۰۰۰۱۱
انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
برگزاری : استان شارجه
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال منقول« نوبت دوم» نظر به اینکه در پرونده اجرائی به کلاسه ۹۹۰۰۰۴۵ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجستان حسب نیابت واصله از شعبه ۱۲ اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان  ، محکوم علیه آقای محمد رضوانیان فرزند حسین  به پرداخت مبلغ  ۳/۴۵۹/۱۳۹/۹۰۲ ریال بابت الباقی خواسته در حق خانم صفیه السادات مسافر و مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الاجرا در حق دولت محکوم و تاکنون نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده است و از طرفی یک دستگاه خودرو سواری سمند به شماره انتظامی ۵۱۱س۹۷ ایران ۵۳ متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ شصت میلیون و سیصد  هزار تومان ارزیابی گردیده که پس از ابلاغ ، نظریه ارزیابی قطعیت حاصل نموده است .  و مقرر شده خودرو  طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در اجرای مواد ۴۹ الی۵۱  قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از طریق مزایده به فروش برسد . شرح مال مورد طبق نظریه کارشناس مزایده عبارتست از:۱- خودروی سواری سمند LX به شماره انتظامی ۵۱۱س۹۷ ایران - ۵۳ به رنگ سفید مدل ۱۳۹۲ در محل پارکینگ قائم شهرستان بجستان توقیف و نگهداری می شود گلگیر جلو چپ ودرب جلو چپ رنگ ، طوقه گلگیر عقب چپ خراشیدگی عمیق داشته و قلم کاری شده است درب عقب چپ قلم کاری شده ، طلق خطر عقب چپ شکستگی دارد قاب زیر پلاک عقب رنگ شده است سپر جلو شکستگی داشته و لامپ  پروژکتور ان موجود نیست درب جلو و عقب سمت راست ضربه خورده و فرورفتگی دارد طوقه گلگیر عقب راست مقداری ضربه خورده  و رکاب سمت راست نیز ضربه خورده است موتور و گیربکس نیاز به سرویس دارد لاستیکهای عقب فرسوده و لاستیکهای جلو ۲۰ درصد سالم می باشد بیمه نامه خودرو تا ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ معتبر می باشدلذا مقرر شده در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ ظهر از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجستان واقع در ساختمان دادگستری – طبقه دوم – اتاق ۳۰۸ به فروش برسد.طالبین به خرید می توانند حداکثر ظرف مدت پنج روز قبل برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نماینده تا ترتیب بازدیدشان از مال مذکور داده شود ، فروش از قیمت پایه ( کارشناسی )  شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد . ده درصد وجه فی المجلس از خریدار دریافت خواهد شد الباقی وجه را باید ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انجام مزایده به حساب وجوه سپرده دادگستری بجستان واریز و رسید ان را به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ارائه نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسرهزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد . کلیه بدهی های خودرو تا تاریخ مزایده بر عهده فروشنده ( محکوم علیه ) و تنظیم سند تابع مقررات جاریه و هزینه تنظیم سند بر عهده خریدار می باشد این آگهی در راستای مواد۱۳۷ الی ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام و مزایده مرحله دوم می باشد در مرحله اول مزایده خریداری مراجعه ننموده است . بوریمدیردفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بجستان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال منقول« نوبت دوم»
نظر به اینکه در شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بجستانمزایده آگهي مزايده اموال منقول« نوبت دوم»
نظر به اینکه در شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بجستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن