مزایده آگهی مزایده در پرونده ی کلاسه 9900562اجرای احکام مدنی شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

کد آریاتندر : ۹۹۰۵۱۶۹۹۱۰۴۶۲۸۸۴۵۰۰۰۶۳
انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده در پرونده ی کلاسه ۹۹۰۰۵۶۲اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر  آقای امین فتحی  فرزند خانمراد  محکوم است به پرداخت مبلغ  ۸۵۱/۹۱۵/۷۳۸ ریال بابت اصل خواسته وخسارت دادرسی وتاخیر تادیه  درحق محکوم له سعید نوری   و پرداخت مبلغ ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  ؛ که حسب تقاضای  محکوم له اموال وی بشرح ذیل توقیف وازطریق مزایده جهت وصول محکوم به به فروش خواهد رفت:  مشخصات  مال مورد مزایده یکدستگاه تاکسی فولکس به  شماره انتظامی :۲۲ ایران ۶۱۴ ت ۳۵ . الف-مشخصات وسیله نقلیه نوع : تاکسی          سیستم : فولکس          تیپ۱-۲۰۰۰              رنگ :زرد    مدل:۲۰۰۷ شماره موتور :۰۱۰۳۵۹          شماره شاسی:۱۲۷۴۵۷                    تعداد محور :۲ ب-بازدید از وسیله نقلیه تاکسی فولکس مذکور در پارکینگ گلستان  در توقیف است فاقد جفت پلاک انتظامی-بعلت بسته بودن خودرو تست موتور و بازدید فنی معمول نگردید-شیشه ها سالم –داشبودر سالم- لاستیکها جلو۵۰درصد و عقب ۴۰ درصد –بدون ضبط و باند فابریک –دورادور اتاق رنگ و خط و خش بوده و نیاز به مرمت و بازسازی دارد . ج- نظریه کارشناسی( ارزش پایه ) علیهذا با توجه به شرایط روز و مدل وسیله ۲۰۰۷ و با عنایت به شرایط فیزیکی  تاکسی فولکس مذکور ارزش پایه وسیله نقلیه مبلغ یکصدوده میلیون تومان  برآورد  گرده است . ۱ - قیمت مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. ۲- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. ۳- هر کس می تواند ۵ رزو قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ از ساعت ۱۰الی ۱۱صبح می باشد. برنده مزایده ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست بحساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.  - دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر(۶)   
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
 در پرونده ی کلاسه 9900562اجرای احکام مدنی شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهرمزایده آگهی مزایده
 در پرونده ی کلاسه 9900562اجرای احکام مدنی شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن