مزایده باسمه تعالی درخصوص پرونده اجرايي كلاسه 980359 صادره از
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۹۰۹۰۳۹۹۱۰۴۶۸۴۳۰۵۰۰۰۵۷
انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده باسمه تعالی درخصوص پرونده اجرايي كلاسه ۹۸۰۳۵۹ صادره از شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنقروکلیایی به نفع رمضان فرج الهی  و به زیان اتحادیه شرکت تعاونی  روستایی  لذا اجراي احكام مدني سنقر در نظر دارد مطابق قانون اجراي احكام مدني  یک قطعه زمین محصور واقع  در روستای  قمام  پلاک ۲ کلیایی  شهرستان  سنقر  را از طريق مزايده حضوري بفروش برساند: مشخصات  ملک فوق الاشاره  به شرح ذیل می باشد : ملک مورد نظر واقع در روستای قمام  پلاک ۲ کلیایی شهرستان  سنقر با سند مفروزه  به پلاک ۲  فرعی از  ۲  اصلی بخش  ۱۰  ناحیه ۱ به مساحت ۱۴۲۷۶۰ متر  مربع  تحت مالکینت حقوقی  اتحادیه شرکتهای تعاونی سنقر و دارای ششدانگ یک قطعه زمین محصور که در  آن یازده باب ساختمان و یک باب  سالن پرورش دام و دو باب انبار علوفه احداث گردیده و تعداد ده باب از  ساختمانهای مسکونی آن کاملا" تخریب و از حیز انتفاع خارج گردیده و یک باب ساختمان مسکونی و یک باب سالن پرورش دام و دو باب انبار  علوفه آن حدود چهل درصد تخریب گردیده است ۱: عرصه زمین با سند مفروزه به مساحت ۱۴۲۷۶۰ ريال متر مربع ۲: زیر بنای  اعیان دامداری شامل انبار ، اصطبل و خانه کارگری  کلنگی با مسالح آجر و آهن به مساحت ۲۵۶۶/۵  متذر مربع ۳: زیربنای  ساختملان مسکونی کلنگی  با مصالح  آهن و آجر به مساحت ۷۴/۵  متر مربع ۴: زیربنای  نگهبانی  کلنگی با مصالح  آهن و آجر کنار سد به مساحت ۱۵  متر مربع ۵: ترانسفورماتور برق سه فاز ۵۰ کیلو  آمپر  با متعلقات ۱ دستگاه ، که  مجموع موارد فوق  الذکر  بر اساس نظریه کارشناسی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲  در قیمت پایه به میزان ۱۴/۴۱۸/۴۰۰/۰۰۰ ريال(چهارده میلیاردو چهار صدو هجده میلیون و چهارصد هزار ريال) ارزیابی  و برآورد گردیده  است  و مزايده آنها براي روز دوشنبه  مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴  رأس ساعت ۱۱ صبح تعيين گرديده است كه در محل دفتر اجراي احكام مدني شهرستان سنقر واقع در بلوار اديبي برگزار مي گردد . طالبين و خريداران مي توانند ۵ روز قبل از موعد مقرر جهت اطلاع از نحوه مزايده و بازديد از اموال مورد مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند و در روز و ساعت مقرر جهت شركت در مزايده در اجراي احكام حاضرشوند، هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است ۱۰% بهاي پيشنهادي را في المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري به شماره ۲۱۷۱۲۹۳۷۵۲۰۰۳  به صورت چک تضمین شده بین بانکی  توديع و رسيد دريافت و باقيمانده را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز نمايد درصورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد ضمناً كليه هزينه هاي انتقال سند  به عهده برنده مزايده خواهد بود دادورز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان سنقر و کلیایی -- سعید حیدری                                                        
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  باسمه تعالی
درخصوص پرونده اجرايي كلاسه 980359 صادره از مزایده  باسمه تعالی
درخصوص پرونده اجرايي كلاسه 980359 صادره از
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن