مزایده آگهی مزایده اموال غیر منقول درخصوص پرونده اجرائی 9900219
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۹۰۹۰۳۹۹۱۰۴۶۸۴۹۷۴۰۰۰۷۲
انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال غیر منقول درخصوص پرونده اجرائی ۹۹۰۰۲۱۹ صادره از شعبه ۴ دادگاه حقوقی کرمانشاه له خانم غزاله محمد حسن زاده و علیه خانم ها و آقایان مجتبی، غلامرضا، علی میرزا، مرتضی، بهمن، ژاله همگی به شهرت محمدحسن زاده با موضوع فروش ماترک و تقسیم آن (پس از کسر دیون و هزینه های کفن و دفن متوفی )، واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده ۱۳۶ به بعد قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند .مشخصات مال غیر منقول : آدرس اموال غیر منقول میان دربند روستای دولت آباد می باشد. که براساس نقشه UTM در ۴ قطعه مجموعاً به مساحت ۱۶۷۸۴۲ متر مربع مساحی و اندازه گیری شده و همچنین یک حلقه چاه عمیق که در زمان حیات مورث طرفین به عمق حدود ۱۲تا۱۰ لیتر در ثانیه حفر و قسمتی از اراضی را با انتقال آب مشروب می نماید . قطعه ۱- به مساحت ۵/۰۳۷۳ هکتار نزدیک به روستا و دشتی و دیم به مبلغ ۴۰۲/۹۸۴/۰۰۰ تومان برآورد می گردد. قطعه ۲- با توجه به نقشه UTM از طریق جاده خاکی قابل دسترسی بوده و با هزینه کافی جهت انتقال آب و با خرید آب از دیگران که مســاحت آن ۵/۲۳۴۹ هکتار می باشد . به مبلغ ۶۲۸/۱۸۸/۰۰۰ تومـــان برآورد می گردد . قطعه ۳- به مساحت ۳/۱۰۱۷ هکتار با آب کافی از استحصال چاه ۴۹۶/۲۷۲/۰۰۰ تومان برآورد می گردد . قطعه ۴ – به مساحت ۳/۴۱۰۴ هکتار با آب کافی از استحصال چاه ۵۴۵/۶۶۴/۰۰۰ تومان برآورد می گردد. بنابراین ارزش اراضی آبی و دیم و چاه ماترک جمعاً به مبلغ ۲۰/۷۳۱/۰۸۰/۰۰۰ ریال معادل ۲/۰۷۳/۱۰۸/۰۰۰ تومان ارزیابی می گردد. مزایده برای روز یک شنبه مورخ ۹۹/۹/۳۰ ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده است. ضمناً مال مورد مزایده توسط هیات کارشناسان رسمی به تاریخ ۹۹/۵/۲۸ ارزیابی شده است.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چها راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف اجرای احکام شعبه ۴ دادگاه حقوقی ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است ۱۰% بهای پیشنهادی (۲/۰۷۳/۱۰۸/۰۰۰ ریال) را تا قبل از شروع جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲۹۳۷۵۲۰۰۳ با شماره شناسه پرداخت ۹۸۸۳۱۰۴۰۰۷۴۸۱۳۲۵۲ واریز و اصل قبض را تا قبل از شروع مزایده به این اجرا تحویل دهد و در صورت برنده مزایده شدن، در همان روز باقیمانده ۱۰% قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.   دادورز اجرای احکام شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه- رسولی  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال غیر منقول 
درخصوص پرونده اجرائی 9900219 مزایده آگهی مزایده اموال غیر منقول 
درخصوص پرونده اجرائی 9900219
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن