مزایده  در پرونده اجرايي به کلاسه  1/9901726به موجب اجراييه صادره شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۲۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۰۵۱۶۲۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده  در پرونده اجرايي به کلاسه  ۱/۹۹۰۱۷۲۶به موجب اجراييه صادره از شعبه ۲دادگاه عمومي تهران آقاي س فرهاد آرمان دوست فرزند  حسين محکوم است به پرداخت مبلغ۱/۱۸۷/۷۰۰/۰۰۰  ريال در حق  اقاي  محراب رستماني و مبلغ ۵۹/۳۸۵/۰۰۰ ريال بابت حق اجرا ،  که جهت استيفاي محکوم به و هزينه هاي اجرايي با تقاضاي محکوم له و شخص ثالث پلاک ثبتي به شماره ۶۷۳۶/۱۰۵۶۱ واقع در بخش ۲ تهران توقيف و توسط کارشناس رسمي دادگستري به  بشرح ذيل توصيف اجمالي وارزيابي گرديده است:۱-نام ونام خانوادگي صاحب ملک :خانم فاطمه فارغي يزدي ۲ -محل وقوع ملک:تهران خ  اجاره دار کوچه جهاني بن بست واقف واحد ۳ و۳- وضعيت ثبتي وکاربري ملک:مسکوني  ۴-وضعيت ملک ازلحاظ اجاره ومدت وميزان اجاره: ندارد۵-وضعيت ملک ازلحاظ مشاعي يامفروزبودن:  مفروز۶- وضعيت ملک ازلحاظ حقوقي که اشخاص نسبت به آن تحت هرعنوان دارند:ندارند۷-توصيف اجمالي ملک:اپارتمان فوق الذکردر طبقه دوم و شامل حال و پذيرايي و دو عدد اتاق خواب و کولر ابي ونماي ان سنگ و داراي انشعابات اب و برق گازميباشد ۸-قيمت ارزيابي شده ملک:ارزش ششدانگ ملک ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بنابراين مقررگرديد پلاک ثبتي فوق به مبلغ ۱/۲۴۷/۰۸۵/۰۰۰ريال  در روزيکشنبه به تاريخ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ از ساعت۱۱  الي ۱۱/۳۰در محل  ميدان فردوسي مجتمع قضايي شهيد بهشتي طبقه ۵ واحد مزايده ازطريق مزايده حضوري  به فروش برسد.مزايده ازقيمت کارشناسي ياد شده شروع و به کسي که بالاترين قيمت راپيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس ازخريداراخذ وما بقي ثمن را خريدارمکلف است حداکثرظرف مهلت يکماه ازتاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريزوقبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد درغيراينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهدگرديد.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  در پرونده اجرايي به کلاسه  1/9901726به موجب اجراييه صادره شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهرانمزایده  در پرونده اجرايي به کلاسه  1/9901726به موجب اجراييه صادره شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن