مزایده   مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرای احکام مدنی 9900718 شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بناب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بناب

کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۲۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۳۳۰۱۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده   مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرای احکام مدنی ۹۹۰۰۷۱۸ - اجرا اجرای حکام مدنی دادگستری  بناب  در نظر دارد ملک  /پلاک ثبتی مشروحه  زیررا ( که توسط کارشناس یک نفره  رسمی دادگستری ارزیابی  و این نظریه مصون ازاعتراض طرفین پرونده باقی مانده است) از  طریق مزایده حضوری به فروش رساند. متقاضیان شرکت کننده درمزایده میتوانند به صورت حضوری در جلسه مزایده شرکت کرده ارائه دهنده بالاترین پیشنهاد به عنوان برنده مزایده شناخته شده از برنده مزایده ۱۰% مبلغ پیشنهادی فی  المجلس اخذ واز تاریخ مزایده به مدت یک ماه فرصت داده میشود که مابقی مبلغ پیشنهادی خود را پرداخت نماید .تذکر این نکته به برنده مزایده اینکه لازم است بداند چنانکه در موعد مقرر نتواند مابقی مبلغ پیشنهادی خود را پرداخت نماید یا از مزایده منصرف شود ۱۰% مبلغ اخذ شده پس از کسر هزینه های دادرسی و هزینه های انجام شده وکسر نیم عشر دولتی مابقی  به نفع دولت ضبط  درخصوص مزایده تصمیم قانونی مناسب بعمل خواهد آمد. نکته اساسی اینکه تمامی هزینه های انتقال سند وهزینه های قانونی مربوط به مزایده غیر از بدهیهای معوقه بر عهده برنده مزایده میباشد.% مزایده روز  دوشنبه  مورخه  ۱۴۰۰/۰۳/۱۰    ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری برگزار خواهد گردید. توجه : الف : متقاضیان شرکت کننده در مزایده مذکور بایستی دارای حساب بانکی در بانک ملی ایران و حامل عابر بانک بانک ملی ایران باشند در غیر این صورت از شرکت آنان در مزایده جلوگری به عمل خواهد آمد. ب : متقاضیانی که قصد شرکت در مزایده را دارند یک روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده با تهیه فیش از این واحد اجرای ،بایستی ۱۰ % قیمت پایه آگهی مزایده  را به حساب سپرده موقت دادگستری به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۰۵۹۲۰۰۹ نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی بناب کارسازی  و فیش مربوطه را به این واحد قضایی ارائه نمایند در غیر این صورت از حضور افراد غیر مرتبط  جلوگیری به عمل خواهد آمد . مشخصات ملک /پلاک ثبتی مورد مزایده ۱:- مزایده شش دانگ پلاک ثبتی ۱۱۱۴ /۱ ملکی وراث مرحوم عنایت شرقی واقع در بناب خیابان باهنر - تنگه کوچه غربی کوچه شهیدان به مساح عرصه ۷۰۵/۸۶ متر مربع و فاقد اعیانی موثر در ارزیابی و با امتیازات منصوبه به ارزش ۳۱/۹۶۳/۷۰۰/۰۰۰ ریال به فروش می رساند.   معصومی : دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری بناب  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  
مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرای احکام مدنی 9900718 شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بنابمزایده  
مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرای احکام مدنی 9900718 شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بناب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن