مزایده *آگهی مزایده مال غیرمنقول  مرتبه اول* در پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان آق قلا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان آق قلا

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۴۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۰۶۴۰۷۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده *آگهی مزایده مال غیرمنقول  مرتبه اول* در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۱۸ اجرایی احکام مدنی شورای حل اختلاف آق قلا  محکوم علیه ولی محمد گرکز فرزند بهرام به آدرس :آق قلا روستاي قلعه جيق -کوچه مسجد قيوم آخوند-منزل پدري  محکوم به پرداخت مبلغ۶۹/۲۶۰/۴۰۸ ريال بعنوان اصل محکوم به ومبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه کارشناسی (جمعا" مبلغ ۷۲/۲۶۰/۴۰۸ریال) درحق محکوم له مارال طيبي فرزند قدير به ولايت از ميلاد ،مهدي،عبدالهادي گرگز فرزندان ولي محمد ومبلغ ۳/۴۶۳/۰۰۰ريال بابت نيم عشردولتي مي باشد که با توجه به عدم توانایی محکوم علیه در تادیه بدهی ششدانگ عرصه و اعيان یک قطعه زمين به مساحت سيصدو يازده متر و پنجاه دسيمترمربع قريه  واقع در اراضی قلعه جيق كه سند مالكيت آن بشماره ثبت۴۶۸۶۲  بنام آقاي ولي محمد كركز فرزند بهرام بوده واقع در آدرس فوق الذکر جهت فروش از طریق مزایده وتادیه بدهی محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس منتخب ارزیابی و قیمت گذاری گردیده که از طریق مزایده بفروش میرسد. داوطلبین می توانند در مزایده شرکت و نسبت به خرید آن اقدام نمایند. ‏*شرح وقیمت مال مورد مزایده* ۱-وضعیت ثبتی ملک مورد مزایده : شدانگ عرصه و اعيان قطعه زمين به مساحت سيصدو يازده متر و پنجاه دسيمترمربع داراي پلاك شماره ۶۲۰ فرعي از ۱۵۳- اصلي بخش ۳ ثبتي گرگان موسوم به قريه قلعه جيق كه سند مالكيت آن بشماره ثبت۴۶۸۶۲ در تاريخ ۱۳۸۷/۰۷/۱۸ شمسي بنام آقاي ولي محمد كركز فرزند بهرام ثبت و صادر گرديده است.۲- محدود و موقعيت موضوع ارزيابي: مورد ارزيابي در روستاي قلعه جيق – خيابان بهار ۲ استقـرار يافته  است.  ۳- حدود اربعه ملك مورد ارزيابي: شمالاً بطول ۲۳.۷۰ متر به تصرفي اشخاص، شرقاً بطول ۱۲.۷۰ متر به كوچه ، جنوباً بطول ۲۳.۷۰ متر به تصرفي اشخاص و غرباً بطول ۱۳.۷۰ به تصرفي اشخاص محدود مي باشد. ۳-وضعیت ملک :داراي كاربري مسكوني بوده و فاقد بنا و فاقد حقوق انشعاب مستقل آب ، برق و گاز مي باشد. ۴-ملک مذکورطبق مستندات پرونده در تصرف محکوم علیه است. -قیمت ملک مذکور با با توجه به موقعيت ملك، نوع سند، مساحت، كاربري، ميزان بارندگي و ساير عوامل تاثيرگذار بمبلغ ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ريال (يك ميليارد و دويست و چهل و شش ميليون ريال)  ارزیابی وقیمت گذاری گردیده است. *شرایط مزایده* ۱- مزایده روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۱۱ الی ۱۲ صبح در اجرای احکام ‏مدنی شورای حل اختلاف واقع دردادگستری شهرستان آق قلا انجام می پذیرد . ‏۲-مزایده از مبلغ کارشناسی بعنوان قیمت پایه شروع میگردد.. ‏۳- برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه قبول نماید . ‏۴- برنده مزایده می بایست ۱۰% مبلغ مورد معامله را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهرستان ‏آق قلا به شماره ۲۱۷۱۲۹۴۶۴۷۰۰۶ واریز و الباقی را ظرف یک ‏ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در ‏غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید میگردد ‏‏. ‏۵َ- مزایده با حضور نماینده دادستان و مأمور اجرا ( دادورز ) انجام می پذیرد . ‏۶- داوطلبین میتوانند ۵ روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قلا ‏از ملک مذکور بازدید نمایند . ‏۷- هر گونه نقل و انتقال ملک توقیفی پس از تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه می باشد . ‏۸- کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد . ‏  موسی الرضاشمس آبادی مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف آق قلا
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده *آگهی مزایده مال غیرمنقول  مرتبه اول*
 در پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان آق قلامزایده *آگهی مزایده مال غیرمنقول  مرتبه اول*
 در پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان آق قلا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن