مزایده مزایده(مرحله دوم)   برابر پرونده کلاسه 960066 اجرای احکام مدنی آقای شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش گندمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش گندمان

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۴۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۴۴۰۱۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده مزایده(مرحله دوم)   برابر پرونده کلاسه ۹۶۰۰۶۶ اجرای احکام مدنی آقای یحیی اکبری گندمانی فرزند رحمت اله محکوم است به پرداخت مبلغ ۱/۲۷۱/۸۹۳/۵۵۷ ريال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تادیه که فعلا لغایت ۹۹/۱۱/۳۰ محاسبه شد در حق آقای عبدالرسول راستی بروجنی و پرداخت مبلغ ۱۸/۳۵/۰۰۰ ريال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا شخص ثالثی به نام ولی الله اکبری گندمانی فرزند رحمت اله ملکی را جهت پرداخت محکوم به وهزینه ها مربوط معرفی نموده که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردید.     الف)محل ارائه شده:مطابق کروکی پیوست ملک معرفی شده توسط آقای ولی اله اکبری (برادر محکوم علیه)جهت توقیف یک قطعه باغ مشجر به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع با حدودات اربعه شمالا باغ ولی اله اکبری شرقا حریم جاده آسفالته بروجن -لردگان جنوبا باغ سلمان منصوری و غربا بین مزارع است که با توجه به جانمایی نقاط utm برداشت شده روی نقشه اجرای مقررات ماده ۵۶ در محدوده مستثنیات قانونی پلاک ۶۰۲-اصلی موسوم به قریه گندمان از توابع بخش گندمان شهرستان بروجن قرار دارد.   ب)اسناد ومدارک     ب-۱)به موجب نامه شماره ۱۳۹۸۸۵۶۱۴۰۲۵۰۰۰۰۲۰ مورخ ۹۸/۰۱/۲۱ اداره ثبت اسناد واملاک گندمان به موجب نسق شماره ۱۲۶۸۳ مورخ ۵۱/۰۶/۱۴ دفتر خانه اسناد رسمی ۸۰ بروجن میزان ۰/۵ سهم مشاع از ۹۶ سهم ۷۲ حبه ششدانگ پلاک ۶۰۲ اصلی به آقای رحمت اله اکبری(مورث مالک ملک توقیفی)انتقال و رهن بعمل آمده است ومطابق گواهی حصر وراثت شماره ۵۰۱/۸۴ موخ ۸۴/۰۴/۰۶ نامبرده فوت نموده که ۱ همسر ،۷ پسر و۷ دختر وارث حین الفوت ایشان می باشد و میزان سهم الارث آقای ولی اله اکبری (معرفی کننده ملک توقیفی)معادل دو بیست ویکم از سند فوق الذکر می باشد و همچنین به موجب سند انتقالی اجرایی شماره ۹۰۴۲۸ مورخ ۸۸/۰۲/۰۱ دفتر خانه ۵۸ بروجن همگی وتمامت پنج بیست ویکم نیم سهم از ۹۶ سهم ۷۲ حبه ۶ دامگ پلاک ۶۰۲ اصلی باستثنای ثمینه اعیانی آن به آقای ولی اله اکبری انتقال قطعی گردیده و مجموعا آقای ولی اله اکبری (محکوم علیه )به میزان هفت بیست ویکم سهم مشاع از ۰/۵ سهم از ۹۶ سهم ۷۲ حبه ۶ دانگ پلاک ۶۰۲ اصلی مالکیت دارد.     ب-۲)به موجب اسناد موجود در اداره منابع طبیعی بروجن بر روی پلاک ۶۰۲-اصلی موسوم به قریه گندمان مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع کشور اعمال شده و در نهایت بر اساس برگ تشخیص شماره ۷۶۲ مورخ ۷۱/۱۲/۱۱ و صورتجلسه کمیسیون ماده ۵۶ مورخ ۷۲/۰۴/۲۲ مساحت کل پلاک مذکور ۱۲۸۵ هکتار تعیین که از این مقدار ۱۱۱۰/۴ هکتار به عنوان مستثنیات قانونی اشخاص شامل ارضی مزروعی و محاط شهری و ۱۷۴/۶ هکتار به عنوان منابع ملی پلاک شناخته شده است.وبه موجب نامه شماره ۸۹۸ مورخ ۶۴/۰۲/۱۱ اداره تعاون وامور روستایی بروجن میزان ۷۲ حبه شش دانگ پلاک مذکور مشمول مقررات اصلاحات اراضی شده ودر اجرای شق فروش از قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر انتقال داده شده است.     ج)جمع بندی ونتیجه گیری:   علیهذا با عنایت به مطالب و مراتب صدرالاشارهو بررسی اسنادو مدارک،وضعیت وشرایط ملک معرفی شده توسط آقای ولی اله اکبری در خصوص دستور مقام محترم قضایی موارد زیر جمع بندی وبه استحضار میرسد.   ج-۱)ملک ارائه شده توسط آقای ولی اله اکبری (برادر محکوم علیه)براساس جانمایی کروکی utm پیوست قطعه باغی مشجر است به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع وشامل تعداد ۵۸ اصله درخت سیب حدود ۱۲ ساله و ۱۲۰ اصله درخت هلو حدود ۴ ساله وحق الشرب ازآب چا ه شراکتی با گردش هر ۷ روز ۰/۵ ساعت می باشد که در حاشیه گردنه مروارید گندمان قرار دارد ومحاط در محدوده مستثنیات پلاک ۶۰۲ -اصلی موسوم به قریه گندمان می باشد وبه شرح کروکی پیوست تعریف حدود می گردد.   ج-۲)بر اساس اسناد ثبتی مندرج در بند ب-۳ صدر الاشاره میزان مالکیت مشاعی معرفی کننده ملک مذکور (ولی اله اکبری)شامل مالکیت مشاعی موروثی ناشی از اسناد مالکیت مورث ایشان همچنین مالکیت مشاعی از سند انتقال اجرایی معادل هفت بیست ویکم سهم مشاع از ۰/۵ سهم از ۹۶ سهم ۷۲ حبه ۶ دانگ پلاک ۶۰۲ اصلی قریه گندمان می باشد.     ج-۳)بر اساس اسناد موجود در اداره منابع طبیعی و آبخیز داری بروجن کل مستثنیات پلاک ۶۰۲ اصلی ۱۱۱۰/۴ هکتار لذا قدرالسهم مالکیت مشاعی هفت بیست ویکم از سهم مشاع از ۰/۵ سهم از ۹۶ سهم ۷۲ حبه ۶ دانگ معادل ۱/۹۲۷ هکتار (۱۹۲۷۰ متر مربع)می باشد ولذا مقدار ۱۶۰۰ متر مربع زمین باغ معرفی شده نیز تقریبا معادل قدرالسهم مالکیت یک دوازدهم از هفت بیست ویکم سهم مشاع از ۰/۵ سهم از ۹۶ سهم ۷۲ حبه ۶ دانگ می باشد ولذا بابت قدرالسهم مالکیت مشاعی زمین معرفی شده بایستی مقدار یک دوازدهم از هفت بیست ویکم سهم مشاع از اسناد مالکیت موروثی وشخصی ایشان در پلاک ۶۰۲- اصلی توقیف وانتقال گردد.     ۴-۳)با عنایت به مراتب صدرالشاره وبا در نظر گرفتن موقعیت زمین،نوع استحصال ،نوع منابع آبی،تعداد،نوع وپتانسیل تولیدی درختان باغ،مالکیت مشاعی،عوامل مدیریتی دخیل در میزان بهره دهی باغ،دسترسی به راه ارتباطی آسفالته اصلی ،عرف محل وبهای عادله ورایج روز اراضی کشاورزی وباغی در منطقه و سایر عوامل دخیل در قضیه ارزش وبهای کارشناسی عرصه اعیان قطعه باغ ۱۶۰۰ متر مربعی ارائه شده توسط محکوم علیه پرونده معادل ۱/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال (یک میلیارد وچهل میلیون ريال)برآورد واعلام می گردد. لذا مقرر گردید تا ملک فوق از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی گندمان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ساعت ۹ صبح به فروش برسد مبلغ پایه فروش نظریه کارشناس به قیمت فوق می باشد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته می شود کسانی که مایل به دیدن ملک می باشند میتوانند ۵ روز قبل از تاریخ مزایده مراجعه تا مراتب فراهم گردد مشخصات ، میزان و انتقال ملک  بر اساس نظریه کارشناس به شرح فوق می باشد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده(مرحله دوم)
 
برابر پرونده کلاسه 960066 اجرای احکام مدنی آقای شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش گندمانمزایده مزایده(مرحله دوم)
 
برابر پرونده کلاسه 960066 اجرای احکام مدنی آقای شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش گندمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن