مزایده «بسمه تعالی»                 شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كردكوي
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كردكوي

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۴۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۰۶۳۸۳۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده «بسمه تعالی»                                                                           آگهی مزایده مرحله اول نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۹۹  ارجاعی از شعبه اول اجرای احکام کیفری شهرستان همدان  وثیقه گذار  خانم گل بیبی خدری فر  فرزند محمد   به جهت عدم معرفی محکوم علیه  اخذ وجه الوثاقه به میزان ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  محکوم شده است و ملک شماره ۷۵/۷۵۷ به شماره ثبت ۱۸۵۹۶  واقع در کردکوی  روستای محمد آباد خیابان عدالت کوچه عدالت یکم  را به ضمانت سپرده است  سند فوق  به شرح ذیل جهت مزایده  اعلام می گردد . مشخصات عرصه و اعیان برابر نظریه کارشناس: الف-مشخصات ثبتی: مکان تعریف شده در وضعیت موجود شامل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۸۲/۹۰متر مربع تحت پلاک ثبتی ۷۵/۷۵۷ اصلی بخش دو ثبت کردکوی ،به شماره ثبت ۱۸۵۹۶،صفحه ۲۷۳،دفتر ۱۱۷به مالکیت خانم گل بی بی خدری فر دارای سند مالکیت اصلی به شماره ثبت ۱۸۵۹۶سری د سال ۹۳ بوده و حدود اربعه مشخص شده در سند به صورت ششدانگ به مالک واگذار گردیده است ب-مشخصات ملکی: شامل یک واحد اعیانی به مساحت تقریبی ۱۲۰متر مربع با اسکلت آجری و مصالح بنایی ، درب و پنجره آلومینومی، کف هال و پذیرایی سیمانی ،پوشش داخلی دیوارها و سقف از گچ ، دربهای داخلی چوبی ،سقف خرپای آلومینومی با پوشش ایرانیت ،نمای مشرف به کوچه سیمانی ، قدمت بنای ۲۵ سال و دارای امتیازات آب ، برق و گاز می باشد برابر نظر کارشناسی: بدون در نظر گرفتن دیون و تهداتی که ممکن است وجود داشته باشد ارزش عرصه و اعیان با احتساب امتیازات و منصوبات به مبلغ ۱/۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (یک میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون ریال) بر آورد شده است . مکان وزمان: مکان:شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان کردکوی زمان:  سه شنبه  مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۵  ساعت ۱۰ الی ۱۱:۰۰ وقت اداری شرایط مزایده: ۱-مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین شده است شروع و برنده مزایده کسی میباشد که بالاترین مبلغ را در جلسه پیشنهاد دهد. ۲-مزایده با حضور نماینده اجرای احکام مدنی و نماینده دادسرای شهرستان کردکوی صورت خواهد گرفت. ۳-برنده مزایده میبایست ۱۰ درصد مبلغ مورد خرید را نقدا به شماره حساب سپرده دادگستری کردکوی واریز نماید . ۴-د صورتی که الباقی مبلغ به میزان ۹۰ درصد را در مهلت مقرر پرداخت ننماید مبلغ ۱۰ درصد پرداختی وی با توجه به ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی به نفع دولت ضبط خواهد شد. ۵-طالبین خرید میتوانند ۵ روز قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجراء از اموال مورد نظر بازدید نمایند. ۶-انتقال اموال پس از تشریفات قانونی و تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده دادنامه صورت خواهد گرفت. فاطمه عموزاد مهدیرجی - دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کردکوی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده «بسمه تعالی»
                شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كردكويمزایده «بسمه تعالی»
                شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كردكوي
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن