مزایده ."آگهی مزایده اموال غیر منقول" در پرونده کلاسه 9900733 شعبه اجرای شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آزادشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آزادشهر

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۴۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۰۶۳۸۱۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده ."آگهی مزایده اموال غیر منقول" در پرونده کلاسه ۹۹۰۰۷۳۳ شعبه اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری آزادشهر محکوم له فاطمه ماه زاده  به طرفیت علی اکبر-علیرضا- زهرا- مهلا- علی اصغر - علی جان -طیبه- شایسته همگی فیروزی مقدم همگی فرزندان و وراث خانعلی فیروزی مقدم  ،.لذا اجرای احکام در نظر دارد  ملک  متعلق به مرحوم خانعلی فیروزی مقدم بنشانی ازادشهر  روستای سیداباد جاده  به سمت نوده خاندوز سمت چپ جاده  را که توسط کارشناس ارزیابی گردیده است از طریق مزایده به فروش برساند. -ملک مذکور دارای سند مالکیت تک برگی به شماره ۱۵/۲۷۵  اصلی تحریر شده در صفحه ۹  تحت شماره ۲۴۹۴۶  در دفتر  اسناد رسمی شماره یک تحت شماره ۹۴۶ مورخ ۱۳۴۳/۰۹/۲۲ به ثبت رسیده است -مساحت عرصه  مطابق سند مالکیت به متراژ ۵۶۰۰ متر مربع می باشد. - حدود اربعه  ملک مطابق سند مالکیت  بشرح ذیل می باشد. شمالا  بطول ۳۸ متر به قطعه مجاور، شرقا  بطول ۱۳۰ به قطعه ۴۳۰ تفکیکی ، جنوبا  بطول ۵۵ متر  به قطعه ۴۱۴ تفکیکی و غربا به طول ۱۱۸ متر  به قطعه مجاور- -زمین مورد تعرفه  در زمان بازدید  تحت کشت گندم بوده و بنابر اظهارات خواهان در تصرف اقای نوروزعلی شهبازی می باشد زمین مذکور دیم و تخت  بوده و فاقد راه بین مزارع مستقل بوده و از املاک مجاور تردد می گردد. -ارزش ریالی ملک مورد تعرفه با در نظر گرفتن موقعیت ملک و نوع و کیفیت  خاک و دیم بودن ان و کلیه عوامل موثر و عرف محل و اینکه هیچگونه دینی به اشخاص حقیقی یا حقوقی نداشته باشد  برای ۵۶۰۰ متر مربع  جمعا به مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال ) براورد گردیده است مقرر گردید ملک موصوف شنبه  ۱۳۴۰۰۴/۱۲ ساعت ۱۱ از طریق مزایده در محل دادگستری آزادشهر به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیراینصورت پس از کسر هزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود. (ضمنا یک نسخه از آگهی مزایده درتابلو اعلانات الصاق می گردد)   علی جهان تیغ  - مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی آزادشهر  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده ."آگهی مزایده اموال غیر منقول"
در پرونده کلاسه 9900733 شعبه اجرای شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آزادشهرمزایده ."آگهی مزایده اموال غیر منقول"
در پرونده کلاسه 9900733 شعبه اجرای شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آزادشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن