مزایده ((آگهی مزایده  مرحله اول اموال منقول)) به  موجب پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان بندر تركمن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان بندر تركمن

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۴۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۰۶۳۹۶۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده ((آگهی مزایده  مرحله اول اموال منقول)) به  موجب پرونده اجرایی به کلاسه ۹۹۰۰۷۱۱اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان بندرترکمن محکوم علیه سیدحسین مسلمی فرزند محمد حسین بنشانی بندرترکمن  خیابان ابوعمار ۱۵ انتهای کوچه ساختمان نجاری گلزاری محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۲۵/۸۵۰/۰۰۰  ریال بابت اصل در حق محکوم له  کمال سیدی  فرزندفتح اله  ومبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت مدیون می باشد که اموال بشرح ذیل توقیف  و طبق نظریه کارشناسی از طریق مزایده به فروش میرسد                    ((توصیف اجمالی اموال درراستای ماده ۱۳۸ قانون ا.ا.م براساس نظریه کارشناس محترم)) ۱- یک دستگاه  برش سه کاره    سبز رنگ سالم کارکرد  به ارزش ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- یک دستگاه اره برش ام دی اف آبی رنگ سالم کارکرد  به ارزش ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳-یک دستگاه پمپ باد ۵۰ لیتری با مارک  TRONGسالم کم کاربه ارزش    ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال                                       ارزش کل اموال ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال     ((شرایط و زمان و مکان مزایده))  مزایده در روزسه شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۴/۸ ساعت  ۱۱الی۱۲دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد. ۲.برنده مزایده کسی میباشد که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید. ۳.مبلغ پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع می شود. ۴.طالبین شرکت در مزایده ۵روز قبل از زمان مزایده با هماهنگی این اجراء می توانند از اموال موصوف بازدید و با روئیت اموال در مزایده شرکت نمایند. ۵.برنده مزایده می بایست۱۰%مبلغ مورد پیشنهاد را نقداً به حساب سپرده شورای حل اختلاف واریز و مابقی آن را ظرف یکماه از تاریخ اجرای مزایدهبه حساب سپرده شورای حل اختلاف  و فیش واریزی را به دایره اجرا تحویل نمایند در غیر اینصورت وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس از کسر هزینه های اجرائی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد . ۶. تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود در صورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد . ۷. این مزایده به استناد ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی در یک نوبت در یک از جراید کثیر الانتشاردرج میگردد۸ این مزایده با حضور نماینده محترم دادستان صورت می پذیرد.                    قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بندرترکمن-محسن ریاحی فر                                
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده ((آگهی مزایده  مرحله اول اموال منقول)) 
به  موجب پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان بندر تركمنمزایده ((آگهی مزایده  مرحله اول اموال منقول)) 
به  موجب پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان بندر تركمن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن